ЛЕСТВИЦА

СЪДБАТА НА СВ. ЙОАНОВАТА ДЕСНИЦА

СЪДБАТА НА СВ. ЙОАНОВАТА ДЕСНИЦА

† Смоленски епископ НЕСТОР
ВЪЗВРЪЩАНЕ НА МОЩИТЕ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ

ВЪЗВРЪЩАНЕ НА МОЩИТЕ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ

Написано от дякон Владислав Граматик
РАЗМИШЛЕНИЯ

РАЗМИШЛЕНИЯ

Св. Николай Велимирович
ПРАВОСЛАВЕН МИСТИЦИЗЪМ

ПРАВОСЛАВЕН МИСТИЦИЗЪМ

+ Левкийски епископ ПАРТЕНИЙ
СВ. АПОСТОЛ ПАВЕЛ

СВ. АПОСТОЛ ПАВЕЛ

Д-р Десислава Панайотова
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 
Начало » БИБЛИОТЕКА » Църковни и богословски издания » Жития на светиите Вероника, Геновева, Клотилда и Радегунда, Ставр. ик. Павел Гърбов

Жития на светиите Вероника, Геновева, Клотилда и Радегунда, Ставр. ик. Павел Гърбов

korica_veronika.jpgИзлезе от печат нова книга на Синодално издателство под заглавие „Жития на светите Вероника, Геновева, Клотилда и Радегунда" с автор ставр. ик. Павел Гърбов. Нас­­­то­­я­­ща­­та кни­­га пред­­­ла­­га раз­­­ка­­зи­­те за жи­­во­­та, ду­­хов­­­ни­­те под­­­ви­­зи и чу­­де­­са­­та на че­­ти­­ри же­­ни ­ све­­ти­­ци, про­­си­­я­­ли в За­­пад­­­на Ев­­­ро­­па (и по-точ­­­но в Га­­лия) в пър­­­ви­­те ве­­ко­­ве на хрис­­­ти­­ян­­с­­т­­­во­­то.

Не­­ряд­­­ко се е случ­­­ва­­ло раз­­­лич­­­ни по­­ли­­ти­­чес­­­ки или об­­­щес­­т­­­ве­­ни сът­­­ре­­се­­ния да пок­­­ри­­ят със заб­­­ра­­ва или по­­хул­­­ва­­не жи­­ти­­я­­та на те­­зи, чи­­я­­то вя­­ра и лю­­бов към Бо­­га пра­­вят име­­на­­та им скъ­­пи за вся­­ко вяр­­­ва­­що сър­­­це. За­­то­­ва не мо­­жем да не се за­­рад­­­ва­­ме на "пре­­от­­к­­­ри­­ва­­не­­то" в днеш­­­но вре­­ме на св. Ве­­ро­­ни­­ка, св. Ге­­но­­ве­­ва, св. Кло­­тил­­­да и св. Ра­­де­­гун­­­да, а и на дру­­ги­­те свет­­­ци на За­­па­­да, ко­­и­­то ми­­мо­­хо­­дом са спо­­ме­­на­­ти на стра­­ни­­ци­­те на кни­­га­­та - за­­бе­­ле­­жи­­тел­­­ни под­­­виж­­­ни­­ци, ня­­кои от ко­­и­­то се пред­­­ставят за пръв път на бъл­­­гар­­с­­­ки език.

Нас­­­то­­я­­що­­то из­­­да­­ние не е стро­­го на­­уч­­­но, но не­­за­­ви­­си­­мо от то­­ва в не­­го има пъл­­­но и прег­­­лед­­­но из­­­ло­­же­­ние на из­­­пол­­з­­­ва­­ни­­те из­­­точ­ни­­ци, мно­­го илюс­­т­­­ра­­ции, онаг­­­ле­­дя­­ва­­щи на­­пи­­са­­но­­то и по­­лез­­­ни обяс­­­не­­ния, ка­­са­­е­­щи лич­­­нос­­­ти, мес­­­та или ду­­хов­­­ни въп­­­ро­­си и цър­­­ков­­­ни прак­­­ти­­ки. Всъщ­­­ност меж­­­ду ре­­до­­ве­­те яс­­­но про­­зи­­ра, че авторът е це­­лял за­­поз­­­на­­ва­­не­­то със свет­­­ци­­те на Га­­лия да не е просто предаване на информация, а и да пос­­­лу­­жи ка­­то още един вдъх­­­но­­вя­­ващ при­­мер на хрис­­­ти­­ян­­с­­­ка вя­­ра и жи­­вот.

Книгата се разпространява в Сливенска епархия.

Синодално издателство, 2012 г.

 

Последна промяна: 12.01.2017 г.