ЛЕСТВИЦА

ВЪЗНЕСЕНА ОТ ГРОБА НА НЕБЕТО

ВЪЗНЕСЕНА ОТ ГРОБА НА НЕБЕТО

Св. Григорий Палама
Да се научим на мълчание

Да се научим на мълчание

Игумен Нектарий (Морозов)
Да станеш Йоанов

Да станеш Йоанов

Пенка Христова
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

КОНКУРС за недвижими обекти на вероизповеданията по Проект "Красива България"

17 ноември 2014 11:05, Българска Патриаршия
Лого на Проект "Красива България"

Проект, по който БПЦ може да бъде бенефициент

 

ПРОЕКТ „Красива България" 2015

 

КРАЕН СРОК за кандидатстване: 19 януари 2015 г.

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ в кампанията са общините и областните управители, държавните институции, контролните органи и вписаните от компетентните органи като юридически лица религиозни институции (вкл. църковни настоятелства) и читалища, които са собственици на оферираните обекти или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТО-ПРЕДЛОЖЕНИЯ в кампанията са свързаните със строително-монтажни/ремонтни работи на:

- сгради или самостоятелни обекти в тях, вкл. прилежащите им външни пространства, които са за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, транспорта и съобщенията, спорта и социалния туризъм, почивното дело, вероизповеданията, публични площи за обществено ползване като площади, паркове и градини и мемориални обекти в тях;

- обекти със статут на недвижима културна ценност;

- сгради или самостоятелни обекти в тях, вкл. прилежащите им външни пространства, които са за обществено обслужване в областта на: образованието и науката - детски ясли и градини, училища, вкл. висши, научни и академични звена и др. подобни; здравеопазването - лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни; предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип - дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални центрове, звена „Майка и бебе", приюти и обществени трапезарии;

- съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство с цел предоставяне на социални услуги от резидентен тип - център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище и преходно жилище.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА БЮДЖЕТА ЗА ВСЕКИ КАНДИДАТСТВАЩ ОБЕКТ е минимум 30 000 лв. с ДДС и максимум 300 000 лв. с ДДС, като изискуемата минимална съфинансираща вноска от всеки кандидат ще е 50% (по мерки М01 и М02) или 20% (по мярка М02-01). Кандидатите няма да имат ограничение за броя на проекто-предложенията, с които ще кандидатстват.

ПОДРОБНОСТИ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

http://www.beautifulbulgaria.com/bg/news/2015-1064.html

Страницата подготви: Десислава Панайотова
« предишна новинаследваща новина »