ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

КОНКУРС за недвижими обекти на вероизповеданията по Проект "Красива България"

17 ноември 2014 11:05, Българска Патриаршия
Лого на Проект "Красива България"

Проект, по който БПЦ може да бъде бенефициент

 

ПРОЕКТ „Красива България" 2015

 

КРАЕН СРОК за кандидатстване: 19 януари 2015 г.

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ в кампанията са общините и областните управители, държавните институции, контролните органи и вписаните от компетентните органи като юридически лица религиозни институции (вкл. църковни настоятелства) и читалища, които са собственици на оферираните обекти или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТО-ПРЕДЛОЖЕНИЯ в кампанията са свързаните със строително-монтажни/ремонтни работи на:

- сгради или самостоятелни обекти в тях, вкл. прилежащите им външни пространства, които са за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, транспорта и съобщенията, спорта и социалния туризъм, почивното дело, вероизповеданията, публични площи за обществено ползване като площади, паркове и градини и мемориални обекти в тях;

- обекти със статут на недвижима културна ценност;

- сгради или самостоятелни обекти в тях, вкл. прилежащите им външни пространства, които са за обществено обслужване в областта на: образованието и науката - детски ясли и градини, училища, вкл. висши, научни и академични звена и др. подобни; здравеопазването - лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни; предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип - дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални центрове, звена „Майка и бебе", приюти и обществени трапезарии;

- съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство с цел предоставяне на социални услуги от резидентен тип - център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище и преходно жилище.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА БЮДЖЕТА ЗА ВСЕКИ КАНДИДАТСТВАЩ ОБЕКТ е минимум 30 000 лв. с ДДС и максимум 300 000 лв. с ДДС, като изискуемата минимална съфинансираща вноска от всеки кандидат ще е 50% (по мерки М01 и М02) или 20% (по мярка М02-01). Кандидатите няма да имат ограничение за броя на проекто-предложенията, с които ще кандидатстват.

ПОДРОБНОСТИ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

http://www.beautifulbulgaria.com/bg/news/2015-1064.html

Страницата подготви: Десислава Панайотова
« предишна новинаследваща новина »