ЛЕСТВИЦА

ВЪЗНЕСЕНА ОТ ГРОБА НА НЕБЕТО

ВЪЗНЕСЕНА ОТ ГРОБА НА НЕБЕТО

Св. Григорий Палама
Да се научим на мълчание

Да се научим на мълчание

Игумен Нектарий (Морозов)
Да станеш Йоанов

Да станеш Йоанов

Пенка Христова
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Нова книга на Синодално издателство - "Жития на светите Вероника, Геновева, Клотилда и Радегунда"

30 август 2012 14:20, Българска Патриаршия
"Жития на светите Вероника, Геновева, Клотилда и Радегунда"

Излезе от печат нова книга на Синодално издателство под заглавие „Жития на светите Вероника, Геновева, Клотилда и Радегунда" с автор ставр. ик. Павел Гърбов. Нас­­­то­­я­­ща­­та кни­­га пред­­­ла­­га раз­­­ка­­зи­­те за жи­­во­­та, ду­­хов­­­ни­­те под­­­ви­­зи и чу­­де­­са­­та на че­­ти­­ри же­­ни - све­­ти­­ци, про­­си­­я­­ли в За­­пад­­­на Ев­­­ро­­па (и по-точ­­­но в Га­­лия) в пър­­­ви­­те ве­­ко­­ве на хрис­­­ти­­ян­­с­­т­­­во­­то.

Книгата излиза с благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Йоаникий, който е и автор на предговора. В него, между другото, той пише и следното: "Не­­ряд­­­ко се е случ­­­ва­­ло раз­­­лич­­­ни по­­ли­­ти­­чес­­­ки или об­­­щес­­т­­­ве­­ни сът­­­ре­­се­­ния да пок­­­ри­­ят със заб­­­ра­­ва или по­­хул­­­ва­­не жи­­ти­­я­­та на те­­зи, чи­­я­­то вя­­ра и лю­­бов към Бо­­га пра­­вят име­­на­­та им скъ­­пи за вся­­ко вяр­­­ва­­що сър­­­це. За­­то­­ва не мо­­жем да не се за­­рад­­­ва­­ме на "пре­­от­­к­­­ри­­ва­­не­­то" в днеш­­­но вре­­ме на св. Ве­­ро­­ни­­ка, св. Ге­­но­­ве­­ва, св. Кло­­тил­­­да и св. Ра­­де­­гун­­­да, а и на дру­­ги­­те свет­­­ци на За­­па­­да, ко­­и­­то ми­­мо­­хо­­дом са спо­­ме­­на­­ти на стра­­ни­­ци­­те на кни­­га­­та - за­­бе­­ле­­жи­­тел­­­ни християнски под­­­виж­­­ни­­ци, ня­­кои от ко­­и­­то се пред­­­ставят за пръв път на бъл­­­гар­­с­­­ки език".

Нас­­­то­­я­­що­­то из­­­да­­ние не е стро­­го на­­уч­­­но, но не­­за­­ви­­си­­мо от то­­ва в не­­го има пъл­­­но и прег­­­лед­­­но из­­­ло­­же­­ние на из­­­пол­­з­­­ва­­ни­­те из­­­точ­ни­­ци. Всяко отделно житие е илюстрирано с цветни фотографии на най-важните места и светини свързани с подвижницата и нейни изображения. Житиеописанието е изложено хронологично и, доколкото позволяват наличните сведения - последователно. Повествованието е изпъстрено с бележки, даващи допълнителна информация за различни споменати в него исторически лич­­­нос­­­ти, мес­­­та, ду­­хов­­­ни въп­­­ро­­си и цър­­­ков­­­ни прак­­­ти­­ки. Но всъщност не предаването на информация е главната цел на автора, а за­­поз­­­на­­ва­­не­­то с живота, подвига и чудесата на четирите раннохристиянски светици на Га­­лия да пос­­­лу­­жи на съвременния човек ка­­то още един вдъх­­­но­­вя­­ващ при­­мер на хрис­­­ти­­ян­­с­­­ка вя­­ра и жи­­вот.

Книгата се разпространява на цена 6.00 лв. За справки: 02/9803016.

Адрес на Синодално издателство: София 1000; ул. "Оборище" № 4.

e-mail: sinizdat@gmail.com

Текст: Александра Карамихалева, редактор на изданието
« предишна новинаследваща новина »