ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 
Начало » БИБЛИОТЕКА » Църковни и богословски издания » Жития на светиите Вероника, Геновева, Клотилда и Радегунда, Ставр. ик. Павел Гърбов

Жития на светиите Вероника, Геновева, Клотилда и Радегунда, Ставр. ик. Павел Гърбов

korica_veronika.jpgИзлезе от печат нова книга на Синодално издателство под заглавие „Жития на светите Вероника, Геновева, Клотилда и Радегунда" с автор ставр. ик. Павел Гърбов. Нас­­­то­­я­­ща­­та кни­­га пред­­­ла­­га раз­­­ка­­зи­­те за жи­­во­­та, ду­­хов­­­ни­­те под­­­ви­­зи и чу­­де­­са­­та на че­­ти­­ри же­­ни ­ све­­ти­­ци, про­­си­­я­­ли в За­­пад­­­на Ев­­­ро­­па (и по-точ­­­но в Га­­лия) в пър­­­ви­­те ве­­ко­­ве на хрис­­­ти­­ян­­с­­т­­­во­­то.

Не­­ряд­­­ко се е случ­­­ва­­ло раз­­­лич­­­ни по­­ли­­ти­­чес­­­ки или об­­­щес­­т­­­ве­­ни сът­­­ре­­се­­ния да пок­­­ри­­ят със заб­­­ра­­ва или по­­хул­­­ва­­не жи­­ти­­я­­та на те­­зи, чи­­я­­то вя­­ра и лю­­бов към Бо­­га пра­­вят име­­на­­та им скъ­­пи за вся­­ко вяр­­­ва­­що сър­­­це. За­­то­­ва не мо­­жем да не се за­­рад­­­ва­­ме на "пре­­от­­к­­­ри­­ва­­не­­то" в днеш­­­но вре­­ме на св. Ве­­ро­­ни­­ка, св. Ге­­но­­ве­­ва, св. Кло­­тил­­­да и св. Ра­­де­­гун­­­да, а и на дру­­ги­­те свет­­­ци на За­­па­­да, ко­­и­­то ми­­мо­­хо­­дом са спо­­ме­­на­­ти на стра­­ни­­ци­­те на кни­­га­­та - за­­бе­­ле­­жи­­тел­­­ни под­­­виж­­­ни­­ци, ня­­кои от ко­­и­­то се пред­­­ставят за пръв път на бъл­­­гар­­с­­­ки език.

Нас­­­то­­я­­що­­то из­­­да­­ние не е стро­­го на­­уч­­­но, но не­­за­­ви­­си­­мо от то­­ва в не­­го има пъл­­­но и прег­­­лед­­­но из­­­ло­­же­­ние на из­­­пол­­з­­­ва­­ни­­те из­­­точ­ни­­ци, мно­­го илюс­­т­­­ра­­ции, онаг­­­ле­­дя­­ва­­щи на­­пи­­са­­но­­то и по­­лез­­­ни обяс­­­не­­ния, ка­­са­­е­­щи лич­­­нос­­­ти, мес­­­та или ду­­хов­­­ни въп­­­ро­­си и цър­­­ков­­­ни прак­­­ти­­ки. Всъщ­­­ност меж­­­ду ре­­до­­ве­­те яс­­­но про­­зи­­ра, че авторът е це­­лял за­­поз­­­на­­ва­­не­­то със свет­­­ци­­те на Га­­лия да не е просто предаване на информация, а и да пос­­­лу­­жи ка­­то още един вдъх­­­но­­вя­­ващ при­­мер на хрис­­­ти­­ян­­с­­­ка вя­­ра и жи­­вот.

Книгата се разпространява в Сливенска епархия.

Синодално издателство, 2012 г.

 

Последна промяна: 12.01.2017 г.