ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

БОГОСЛОВСКИЯТ ФАКУЛТЕТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2009-2010 г. В СЛЕДНИТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

29 юни 2009 17:27, Българска Патриаршия
Богословският факултет

1. БИБЛЕИСТИКА – ръководител: гл. ас. д-р Ивайло Найденов

Магистърската програма предвижда запознаване с литературната история на свещения библейски кодекс в неговото развитие от древност до наши дни, материя, свързана с произхода, постепенното оформяне, спецификата, преводите и изданията на Библията.

2. ВЯРА И ЖИВОТ – ръководител: гл. ас. д-р Димо Пенков

Програмата се организира и провежда с цел да подготви специалисти в областта на систематическото и практическото богословие (нравствено, догматическо и пр.).

3. ИЗВОРИ И ТРАДИЦИЯ НА БОГОСЛОВИЕТО – ръководител: гл. ас. Екатерина Дамянова

Целта на програмата е да предостави на магистрите възможност да се докоснат до автентични изворови текстове на богословието, като се проследява традицията в рецепцията на тези извори. Участниците в програмата могат да изберат курсове, които ще ги специализират в следните направления – Библеистика, патристика, българско средновековно книжовно наследство.

4. ЛИТУРГИЯ И МУЗИКА – ръководител: гл. ас. д-р дякон Иван Иванов

Предназначение: Да подготви специалисти с насоченост в областта на Практическото богословие. Предложените дисциплини ще допринесат за развитието на професионалната църковно-богослужебна и обществена дейност на студентите. Те ще се запознаят с историята, развитието и употребата на източноцърковната музика. Целта е да се подготвят специалисти, практици – певци и диригенти, и теоретици за работа в посочените сфери на богословието.

5. РЕЛИГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ – ръкодовител: доц. д-р Божидар Андонов

Целта на програмата е да подготви специалисти в областта на теологията, които придобиват и учителска правоспособност и е възможно да се реализират като преподаватели по религия както в системата на средното, така и в системата на висшето образование.

6. СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА БОГОСЛОВИЕТО – ръководител: гл. ас. д-р Павел Павлов

Обучението се организира и провежда по инициатива на Катедра „Свещено Писание (Стар и Нов Завет), История на Църквата и Църковно право” на Богословския факултет и дава възможност на студентите да се запознаят с богословската наука от гледна точка на настоящия момент.

7. ХРИСТИЯНСКО ПОКЛОННИЧЕСТВО – ръководител: гл. ас. д-р Павел Павлов

Предназначение: за работещите в областта на туризма и за всички, които желаят да се реализират в областта на туристическите посреднически агенции, гидове на обекти от религиозен туризъм, управление на дестинации за поклоннически туризъм и пр. Програмата се осъществява съвместно с преподаватели от Геолого-Географския факултет на СУ.

8. ЦЪРКВАТА – МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ – ръководител: доц. Дилян Николчев

Обучението се организира и провежда по инициатива на Катедра „Свещено Писание (Стар и Нов Завет), История на Църквата и Църковно право” на Богословския факултет и предлага възможност на студентите да се запознаят с историята и развитието на Църквата, като подготвя специалисти в областта.

Документи за прием в магистърските програми се подават през м. септември. Приемният изпит е устно събеседване с кандидатите и се провежда през м. октомври. За повече информация: Богословски факултет на СУ, тел. 02/9890115 , вътр. 15, инспектор Иво Начев.

ПРОГРАМА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ при приема на кандидати в магистърските програми по специалността ТЕОЛОГИЯ Събеседването се провежда от комисия, която цели да провери:

1.Общокултурната осведоменост на кандидата;

2.Мотивите за избора на съответната магистърска програма;

3.Обвързаността на интересите на кандидата с предлаганата магистърска програма;

4.Способност за самостоятелно мислене и интерпретация на фактите;

5.Идеи и планове за професионална реализация

Класирането на кандидатите става по успех, който се определя от:

1. Среден успех от семестриалните изпити

2. Среден успех от държавните изпити

3. Оценка от събеседването

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН:

1. ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – оригинал и ксерокопие

2. КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

3. МОЛБА-ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

Озвучаване: Мариана Иванова

 

 

Аудио

БОГОСЛОВСКИЯТ ФАКУЛТЕТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2009-2010 г. В СЛЕДНИТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

« предишна новинаследваща новина »