ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

ИЗВОРИ И ТРАДИЦИЯ НА БОГОСЛОВИЕТО - Магистърска програма към БФ на СУ

29 юни 2009 17:47, Българска Патриаршия
Богословският факултет

Магистърска програма „Извори и традиция на богословието” се организира и провежда по инициатива на Катедра „Свещено Писание (Стар и Нов Завет), История на Църквата и Църковно право“ към Богословския факултет (БФ) на СУ „Св. Климент Охридски”.

Приемът на студенти-неспециалисти в програмата е отворен за всички кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по хуманитарни, природо-математически или технически специалности, с успех от дипломата за завършена степен на висше образование не по-нисък от добър (4.00). Класирането става по низходящ ред на състезателния бал, който се формира от средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити) и проведено събеседване.

Програмата за студентите-неспециалисти, задочно обучение, е в рамките на четири семестъра (630 часа – 105 кредита). В нея са заложени 17 задължителни дисциплини, които приключват със семестриален изпит, и минимум 11 от 24 избираеми дисциплини, които завършват с текуща оценка. Програмата завършва задължително със защита на магистърска теза, която носи 15 кредита.

Целта на програмата е да предостави на магистрантите възможност да се докоснат до автентични изворови текстове на богословието, като се проследява традицията в рецепцията на тези извори. Участниците в програмата могат да изберат такива курсове, които ще ги специализират в следните направления – библеистика, патристика, българско средновековно книжовно наследство.

Завършилите магистърска програма "Извори и традиция богословието" придобиват задълбочена теоретическа и практическа подготовка за самостоятелна и критична работа с изворов материал в областта на библеистиката и патристиката; изграждат умения за работа в книгохранилища и архиви, включително и със средновековни ръкописи.

Те могат да намерят професионална реализация в следните по-важни направления: във фондации и неправителствени организации; в църковната администрация; в духовно-просветната дейност на Църквата; в сферата на проучванетои опазването на културното наследство, като уредници и експерти в музейната дейност; в заемане на длъжности, за които се изисква висше образование и/или магистърска степен по теология в органите на държавната власт и структурите на обществено-политическите организации; в частни и държавни фирми, както и в неправителствения сектор; журналистическа работа в средствата за масова информация; редакторска и издателска дейност; могат да участват в изследователската работа по теология във всички научни звена в България и чужбина; имат възможност за продължаване на своята научно-образователна квалификация в различните форми на докторантура; научно-преподавателска работа във висшите училища и институтите на БАН; участие в различни проекти в чужбина.

(за неспециалисти – обучение срещу заплащане)

Срок на обучение: 4 семестъра (начало на програмата зимен семестър 2009/2010 учебна г.)

Форма на обучение: задочно

 

УЧЕБЕН ПЛАН

Дисциплини

I семестър

Историческият път на Православието

Въведение в богословието

Църковна книжнина

Библеистика, I ч.

Езикът на Свещ. Писание, I ч.

 

II семестър

Богословие на богослужението

Старобългарско книжовно наследство

Библеистика, II ч.

Мистическо богословие

Езикът на Свещ. Писание, II ч.

 

ІІІ семестър

Бог – човек – творение в Стария Завет

Библейска новозаветна критика и светоотеческо екзегетическо предание

Исторически поглед към посланията на св. ап. Павел

Йеротопия на Палестина

Кумран (археологически поглед и идейни постановки)

Новият Завет и находките от Наг-Хамади

Увод в семантиката и методологията на богословието

Старобългарска агиография

Екзегетически поглед към литургията

Азматически богослужебен чин

Практическа работа с библейски еврейски текстове

Старозаветна есхатология и апокалиптика. Книга Даниил

Библейският Йона

Аспекти на новозаветната хронология

Аскетическа антропология

Сърцето в Стария Завет

Сотирология на църковния канон

Православието по пътя към Всеправославния събор

(втората половина на ХХ в.)

 

IV семестър

Богословско наследство на Търновската книжовна школа

Проблеми на византийската и славянската химнография

История на православното богословие през XX в.

Християнската празничност и освещаване на времето

Съжителство и противопоставяне на християни и мюсюлмани по българските земи

Новомъчениците като продължители на православната духовност

Старобългарска ораторска проза

Апостолът в ръкописното наследство

Йерусалимският типик в южнославянската ръкописна традиция

Литургични концепти в древноруската литература

Практическа работа с византийски и славянски текстове

Практическа работа с библейски гръцки текстове

Практическа работа със светоотечески гръцки текстове

Ръководител на програмата: гл. ас. Екатерина Дамянова,

тел. за контакти: 9890115 (19); 0878474500

СУ „Св. Климент Охридски”

Богословски факултет

 

Озвучаване: Мариана Иванова

 

 

Аудио

ИЗВОРИ И ТРАДИЦИЯ НА БОГОСЛОВИЕТО

« предишна новинаследваща новина »