ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Магистърски програми на Богословския факултет при СУ за учебната 2009/2010 г.

18 септември 2009 18:45, Българска Патриаршия
Богсловският факултет на СУ

СУ “Св. Климент Охридски”

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА БОГОСЛОВСКИЯ ФАКУЛТЕТ, 2009-2010 уч. г.

1. БИБЛЕИСТИКА – ръководител: гл.ас. д-р Ивайло Найденов

Магистърската програма предвижда запознаване с литературната история на свещения библейски кодекс в неговото развитие от древност до наши дни, материя, свързана с произхода, постепенното оформяне, спецификата, преводите и изданията на Библията;

2. ВЯРА И ЖИВОТ – ръководител: гл.ас. д-р Димо Пенков

Програмата се организира и провежда с цел да подготви специалисти в областта на систематическото и практическото богословие (нравствено, догматическо и пр.)

3. ИЗВОРИ И ТРАДИЦИЯ НА БОГОСЛОВИЕТО – ръководител: гл. ас. Екатерина Дамянова

Целта на програмата е да предостави на магистрите възможност да се докоснат до автентични изворови текстове на богословието, като се проследява традицията в рецепцията на тези извори. Участниците в програмата могат да изберат такива курсове, които ще ги специализират в следните направления – Библеистика, патристика, българско средновековно книжовно наследство;

4. ЛИТУРГИЯ И МУЗИКА – ръководител: гл.ас. д-р дякон Иван Иванов

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Да подготви специалисти с насоченост в областта на Практическото богословие. Предложените дисциплини ще допринесат за развитието на професионалната църковно-богослужебна и обществена дейност на студентите.Те ще се запознаят с историята, развитието и употребата на източноцърковната музика.Целта е да се подготвят специалисти, практици – певци и диригенти, и теоретици за работа в посочените сфери на богословието;

5. РЕЛИГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ – ръкодовител: доц. д-р Божидар Андонов

Целта на програмата е да подготви специалисти в областта на теологията, които придобиват и учителска правоспособност и е възможно да се реализират като преподаватели по религия както в системата на средното, така и в системата на висшето образование.

6. СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА БОГОСЛОВИЕТО – ръководител: гл.ас. д-р Павел Павлов

Обучението се организира и провежда по инициатива на Катедра „Свещено Писание (Стар и Нов Завет), История на Църквата и Църковно право” на Богословския факултет и дава възможност на студентите да се запознаят с богословската наука от гледна точка на настоящия момент.

7. ХРИСТИЯНСКО ПОКЛОННИЧЕСТВО – ръководител: гл.ас. д-р Павел Павлов

Предназначение: за работещите в областта на туризма и за всички,които желаят да се реализират в областта на туристическите посреднически агенции, гидове на обекти от религиозен туризъм, управление на дестинации за поклоннически туризъм и пр. Програмата се осъществява съвместно с преподаватели от Геолого-Географския факултет на СУ

8. ЦЪРКВАТА – МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ – ръководител: доц. Дилян Николчев

Обучението се организира и провежда по инициатива на Катедра „Свещено Писание (Стар и Нов Завет), История на Църквата и Църковно право” на Богословския факултет и предлага възможност на студентите да се запознаят с историята и развитието на църквата, като подготвя специалисти в областта.

Документи за прием в магистърските програми сe подават в канцеларията, отдел “Студенти”, на Богословския факултет на СУ (пл. “Св. Неделя” № 19) при инспектор Иво Начев. Тел. 02/ 989 01 15, вътр. 15.

Срокът за подаване на документите е от 14 септември до 25 септември 2009 г.

ЗА КАНДИДАТИ – НЕСПЕЦИАЛИСТИ Е ВЪЗМОЖНО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ДО 15.10.2009 г.

Приемни изпити: м. октомври 2009 г.

І ЕТАП: ПРОВЕЖДАНЕ НА УСТНИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ С КАНДИДАТИ – СПЕЦИАЛИСТИ, КОИТО СЕ СЪСТЕЗАВАТ ЗА МЕСТА, СУБСИДИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА: 01 – 08 ОКТОМВРИ 2009 г.

КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ: 15 – 19 ОКТОМВРИ 2009 г.

ІІ ЕТАП: ПРОВЕЖДАНЕ НА УСТНО СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИ – НЕСПЕЦИАЛСТИ – ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ: 19 – 22 ОКТОМВРИ 2009 г.

КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ: 30.10.2009 – 06.11.2009 г.

ПРОГРАМА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ

при приема на кандидатите в магистърските програми

по специалността ТЕОЛОГИЯ

Събеседването се провежда от комисия, която цели да провери:

1. Общокултурната осведоменост на кандидата;

2. Мотивите за избора на съответната магистърска програма;

3. Обвързаността на интересите на кандидата с предлаганата магистърска програма;

4. Способност за самостоятелно мислене и интерпретация на фактите;

5. Идеи и планове за професионална реализация;

Класирането на кандидатите става по успех, който се формира от:

1. Среден успех от семестриалните изпити;

2. Среден успех от държавните изпити;

3. Оценка от събеседването.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН:

1. Диплома за висше образование – оригинал и ксерокопие;

2. Квитанция за платена такса за участие в конкурса;

3. Молба-заявление по образец.

Озвучаване: Владислав Трифонов

 

 

Аудио

БФ на СУ

« предишна новинаследваща новина »