ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

БОГОСЛОВСКИЯТ ФАКУЛТЕТ на СУ обявява ПРИЕМ за МАГИСТРИ

22 юни 2014 21:15, Софийска митрополия
Софийският богословски факултет

ПРИЕМ НА МАГИСТРИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

1. Подаване на документи за прием в ОКС “Магистър”:

- от 20.06.2014 г. до 12.09.2014 г. – за кандидат-магистри – специалисти (с диплома - бакалавър по Теология) – обучение по държавна субсидия и срещу заплащане.

- от 20.06.2014 г. до 19.09.2014 г. – за кандидат-магистри – неспециалисти(с диплома за висше образование, различно от Теология), обучение срещу заплащане и при останали свободни места – прием на документи и на кандидат-магистри специалисти;

2. Място за прием на документи: Сектор “Студенти” на Богословски факултет - инспектор Ивайло Начев, тел. 02/989 01 15;

Необходими документи за участие в конкурса:

1. Молба-заявление по образец;

2. Квитанция за платена такса, в размер на 30 лв. за един изпит (Таксата се заплаща в Паричен салон на Ректората или по банков път, преди подаването на документите);

3. Диплома за висше образование – оригинал и ксерокопие. Кандидати, завършили СУ, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от сектор „Студенти” към факултета;

4. Лична карта;

3. График за провеждане на приемните изпити:

- 15.09.2014 г. – 10.00 ч. - провеждане на устен кандидатстудентски приемен изпит за кандидат-магистри – специалисти (с диплома - Бакалавър по Теология) за места, субсидирани от държавата;

- 24.09.2014 г. – 10.00 ч. - провеждане на устно събеседване за прием на кандидат – магистри, неспециалисти в магистърските програми по Теология;

КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ МАГИСТРИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНЕ И СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

До 22 септември 2014 г. – обявяване на класиране на кандидати за обучение по държавна поръчка;

23 и 24 септември 2014 г. – записване на новоприетите магистри за обучение по държавна поръчка;

До 06 октомври 2014 г. – обявяване на класиране на кандидати за обучение срещу заплащане;

07, 08, 09 и 10 октомври 2014 г. – записване на новоприетите магистри за обучение срещу заплащане;

Необходими документи за записване:

1. Диплома за завършено висше образование – оригинал и ксерокопие;

2. Лична карта;

3. Три снимки с формат 4/6 см – ЗАЛЕПЕНИ НА:

•СТУДЕНТСКАТА КНИЖКА;

•ИМЕННИКА;

•СТУДЕНТСКА ЛИЧНА КАРТА.

4. Комплект документи за новоприети студенти (по образец) – ИЗРЯДНО ПОПЪЛНЕНИ. Документите – студентска книжка, именник и студентска лична карта се закупуват от книжарниците в РЕКТОРАТА, преди ЗАПИСВАНЕТО;

5. Квитанция за платена такса за обучение – ЗАПЛАЩА СЕ В ПАРИЧЕН САЛОН НА РЕКТОРАТА - 5-и етаж, северно крило, ПРЕДИ ЗАПИСВАНЕТО; В студентската книжка се поставя печат за платена семестриална такса.

6. Декларация за здравно осигуряване – за всички редовни студенти до 26-годишна възраст - ПОЛУЧАВА СЕ ОТ сектор „СТУДЕНТИ” на ФАКУЛТЕТА ПРЕДИ ЗАПИСВАНЕТО.

Важни положения:

1. При напускане преди началото на учебната година, срещу представяне на оригиналната квитанция се възстановяват 90% (деветдесет на сто) от внесената семестриална такса;

2. След започването на учебната година внесената семестриална такса не се възстановява;

3. Приетите студенти, заминали за обучение в чужбина преди завършване на първи курс, не запазват студентските си права.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ, 2014/2015 учебна година

1. ВЯРА И ЖИВОТ – ръководител: доц. д-р Димо Пенков

Редовно и задочно обучение, специалисти, неспециалисти – държавна субсидия и платено обучение – 2 и 4 семестъра;

Магистърската програма цели да подготви специалисти с насоченост главно в областта на Историческото и Систематическото богословие, чиито дисциплини ще допринесат за професионалната църковна и обществена ориентация на студентите. В процеса на обучение програмата предлага задълбочено и систематизирано запознаване с проблеми, свързани с вероучението и духовно-нравствения живот на християните в Църквата и с всички въпроси отнасящи се до църковно-социалното поведение на личността в съвременното общество;

2. ИЗВОРИ И ТРАДИЦИЯ НА БОГОСЛОВИЕТО – ръководител: гл. ас. д-р Е. Дамянова

3адочно обучение – неспециалисти (4 семестъра), платено обучение;

Целта на програмата е да предостави на магистрите възможност да се докоснат до автентични изворови текстове на богословието, като се проследява традицията в рецепцията на тези извори. Участниците в програмата могат да изберат такива курсове, които ще ги специализират в следните направления – Библеистика, патристика, българско средновековно книжовно наследство;

3. РЕЛИГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ – ръководител: проф. д-р Божидар Андонов

Задочно обучение, специалисти, 2 семестъра, платено обучение и държавна субсидия;

Задочно, платено обучение, неспециалисти, 4 семестъра;

Целта на програмата е да подготви специалисти в областта на теологията, които придобиват и учителска правоспособност и е възможно да се реализират като преподаватели по религия както в системата на средното, така и в системата на висшето образование;

4. СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА БОГОСЛОВИЕТО – ръководител: доц. д-р П. Павлов

Задочно обучение, специалисти(държавна субсидия и платено обучение) – 2 семестъра;

Задочно, платено обучение, неспециалисти – 4 семестъра;

Магистърската програма цели да подготви специалисти с насоченост главно в областта на съвременното православно богословие.. В процеса на обучение програмата предлага задълбочено и систематизирано запознаване с проблеми, свързани с важни въпроси от съвременното състояние на богословието и Православната църква и тяхното място в съвременното общество;

5. ХРИСТИЯНСКО ПОКЛОННИЧЕСТВО – ръководител: доц. д-р Павел Павлов

Задочно обучение, специалисти (държавна субсидия и платено обучение) – 4 семестъра;

Задочно, платено обучение, неспециалисти – 4 семестъра;

Предназначение: за работещите в областта на туризма и за всички,които желаят да се реализират в областта на туристическите посреднически агенции, гидове на обекти от религиозен туризъм, управление на дестинации за поклоннически туризъм и пр. Програмата се осъществява съвместно с преподаватели от Геолого-Географския факултет на СУ;

6. ЦЪРКОВНО СОЦИАЛНО ДЕЛО – две учебни години (задочно платено обучение –

за специалисти и за неспециалисти), ръководители: проф. дпн А. Чавдарова и проф. д-р Б. Андонов

Студентите в магистърската програма ще получат задълбочена академическа теоретична и практическа подготовка, както в областта на теологията, така и в областта на социалните дейности;

7. ЛИТУРГИЯ И МУЗИКА – ръководител: доц. д-р дякон Иван Иванов

3адочно обучение – неспециалисти (4 семестъра), платено обучение

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Да подготви специалисти с насоченост в областта на Практическото богословие. Предложените дисциплини ще допринесат за развитието на професионалната църковно-богослужебна и обществена дейност на студентите.Целта е да се подготвят специалисти, практици – певци и диригенти, и теоретици за работа в посочените сфери на богословието;

НЕ СТАРТИРА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА, В КОЯТО КАНДИДАТИТЕ СА ПОД 6 ЧОВЕКА, а за магистърска програма „Църковно социално дело” минимумът студенти е 10.

При нестартиране на програмата – платените такси за кандидатстване НЕ се възстановяват!

За повече информация, документи и срокове за прием в Магистърските програми: Богословски факултет на СУ, пл.“Св. Неделя” № 19,

Ивайло Начев, тел. 02/ 989 01 15, вътр. 15, Мария Генева, тел. 02/989 01 15, вътр. 11

К О Н С П Е К Т

за устен приемен изпит за кандидати - специалисти в магистърските програми към специалност ТЕОЛОГИЯ за учебната 2014/2015 г

1. Откровение и тълкувание

2. Словото – предвечен и въплътил се Син Божи (Йоан. 1:1-5,14)

3. Основание на Църквата Христова

4. Вселенските събори

5. Отпадане на Рим от Православието – причини и значение

6. БПЦ (история и съвременно състояние)

7. Тройното служение на Иисус Христос

8. Свойства на Църквата

9. Тайнството Кръщение

10. Икона и иконопочитание

11. Православният храм

12. Богословие на иконографската програма на православния иконостас

13. Манастири и монашество

14. Български светци

15. Методология на Богословието

16. Основи дидактически въпроси в обучението

17. Религията в обучението и възпитанието

18. Семейството като фактор при религиозното възпитание

ПРОГРАМА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ

за прием на кандидати-неспециалисти в магистърските програми по ТЕОЛОГИЯ

Събеседването се провежда от комисия, която цели да провери:

1. Общокултурната осведоменост на кандидата;

2. Мотивите за избора на съответната магистърска програма;

3. Обвързаността на интересите на кандидата с предлаганата магистърска програма;

4. Способност за самостоятелно мислене и интерпретация на фактите;

5. Идеи и планове за професионална реализация;

 

Класирането на кандидатите става по успех, който се определя от:

1. Среден успех от семестриалните изпити;

2. Среден успех от държавните изпити;

3. Оценка от събеседването.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН:

1. ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – оригинал и ксерокопие;

2. КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА (Таксата се заплаща по банков път или в касите на Ректората-Паричен салон);

3. МОЛБА-ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ.

 

 

 

« предишна новинаследваща новина »