ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Третата междуправославна конференция по религиозно образование в София – обзор на по-важните християнски педагогически теми

23 юни 2014 16:12, Българска Патриаршия
Православните педагози

Международната православна конференция по религиозно образование, която се проведе в Богословския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" между 17 и 21 юни 2014 г., приключи своята работа с посещение на чуждестранните гости и участници в патриаршеската катедрала храм-паметник „Св. Александър Невски“ в София. Организатор на международната конференция бе Православната асоциация за християнско религиозно образование (Orthodox Christian Religious Education Association), която обединява християнски педагози и православни катехизатори от редица европейски страни и Северна Америка. Партньор и домакин от българска страна бе Богословският факултет при Софийския университет.

Академичният форум на тема: ”Методи на обучението по религия - да учим чрез сърцето или чрез опита?” (Teaching Methods in Religious Education – Learning by Heard or by Experience?), събра заедно в рамките на работната програма на конференцията християнски педагози, православни духовници, преподаватели, докторанти и студенти по богословие от България, Гърция, Румъния, Финландия и Съединените американски щати.

В началото на междуправославната конференция – при нейното откриване на 18 юни, участниците получиха благословение и насърчение за своята работа от Негово Високопреосвещенство Ловчански митрополит Гавриил, който се обърна към гостите и българските участници в качеството му на ръководител на Културно-просветния отдел при Светия Синод на БПЦ-БП. Той предаде на всички присъстващи архипастирското благословение на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит и благопожеланията на архиереите от Светия Синод за успешна работа на високия академичен форум. В своето слово митрополит Гавриил посочи важността на темата, която е събрала православните катехизатори и педагози, и отново потвърди известната позиция на Българската православна църква за необходимостта от възстановяване на религиозното обучение в българското училище, което да обхване учениците от всички степени на образователната система. Българският архиерей припомни настояването на Светия Синод за включване на обучението по Религия като редовен предмет в рамките на общия кръг от учебни дисциплини за всички български ученици. Негово Високопреосвещенство отбеляза неудовлетворителния брой ученици, които изучават Религия при сегашното положение на предмета като част от свободно-избираемата и задължително-избираема подготовка в българското училище.

Приветствие към участниците при откриване на международния форум поднесоха от името на организаторите и д-р Антон Врейм, преподавател от Гръцката православна богословска школа на Честния кръст (Holy Cross Greek Orthodox School of Theology) в Бостън, и доц. д-р Александър Омарчевски – декан на Богословския факултет. Двамата университетски преподаватели посочиха важността на взаимната подкрепа и споделяне на педагогическия опит между православните учители, преподаватели и катехизатори от различни православни страни и поместни църкви, които в своята работа се сблъскват със сходни съвременни проблеми и предизвикателства. За българските богослови и педагози, които работят в полето на християнската религиозна педагогика подобен форум, посветен на съвременните образователни методи и добри практики, е от изключително важно научно и практическо значение.

Православното християнско образование в Северна Америка

Първият доклад от програмата на конференцията беше представен от американския специалист по православна християнска педагогика д-р Антон Врейм, който е ръководител на департамента по християнско образование на Гръцкия Православен Архидиоцез за Америка, намиращ се под юрисдикцията на Константинополската вселенска патриаршия. Темата на неговата академична лекция беше посветена на съвременните предизвикателства пред целите, задачите и методологията на православното християнско образование. Д-р Врейм посочи редица съвременни проблеми на християнското образование и застъпи тезата, че православната духовна традиция на Църквата ни дава възможност за постоянно обновление на педагогическите методи и образователни модели в духа на динамичното християнско предание на вярата. В православната духовно-просветна традиция връзката между образование (education) и духовно възпитание (formation) винаги се е разглеждала като нещо фундаментално и определящо за целите и насоките на религиозното обучение. В днешно време често пъти педагогическите парадигми на образованието като процес на споделяне на информация и преподаване на знания, от една страна, и духовното възпитание - като процес на нравствено формиране на личността, се разграничават или противопоставят. Според д-р Врейм православната традиция на Църквата в нейната пълнота и многообразие ни предоставя една уникална и много важна образователна парадигма, изградена върху единството между образованиие (education), възпитание (formation) и духовно преобразяване (transformation) на личността. Тази духовна педагогическа парадигма на православното християнство позволява на съвременните катехизатори и педагози да актуализират методите на религиозно образование като превъзмогват традиционния дуализъм в образованието, насочено към разума и интелекта и нравственото възпитание, насочено към сърцето и формирането на волята. Чрез образование, насочено в духа на Православието към сърцето на човека и нарвственото израстване на личността, обучението по религия се ориентира към духовния опит и творческите прояви на подрастващите, чрез които се интегрират техните интелектуални, емоционални и практически способности и потребности. В своето многообразие днес православното християнско образование ни предоставя именно разнообразни педагогически практики и модели на иновативни опити за актуализиране на общата духовна традиция на Църквата. Съвременните методологични проблеми и предизвикателства пред религиозното образование, реализирано в различен църковен и културен контекст, изискват постоянен обмен на добри педагогически практики и търсене на нови творчески решения. Представената от д-р Антон Врейм научно-теоретична и методологична рамка за търсене на иновативни методи в православното християнско образование беше илюстрирана от конкретните казуси и презентации на православните педагози от Гърция, Финландия, България и Румъния.

Религиозното обучение в гръцката образователна система

Гръцките православни педагози представиха различни научно-богословски проблеми и педагогически практики на съвременното религиозно обучение в предучилищната и училищната степен на държавно образование. Те застъпиха съвременни педагогически практики и образователни подходи на две основни университетски школи – Богословския факултет на Аристотеловия университет в Солун и Факултета по предучилищно обучение на Университета в Крит. Голяма част от лекторите представиха различни елементи от религиозното обучение в детските градини и духовни практики за християнско възпитание в рамките на гръцката образователна система. Много от докладите на педагозите от критската педагогическа школа третираха въпроси на религиозното православно-християнско обучение в предучилищна възраст, връзката между църковните традиции в семейството и съвременните предизвикателства за мултикултурно образование. Друга част от докладите представиха отделни теми и въпроси от учебното съдържание на програмите по Религия в контекста на духовно-просветните традиции на Еладската православна църква.

Част от темите на гръцките лектории представиха въпросите за почитането на Пресвета Дева Мария и православните светци в обучението по религия в детските градини, връзката между Богородичните църковни празници и семейните традиции, почитането на духовните покровители на децата и учебното съдържание на уроците по православно вероучение. Разгледани бяха и мястото на молитвата в духовното възпитание на децата от предучилищна възраст, връзката между родители и учители в процеса на духовно възпитание и интегрирането на обучението по религия с другите форми на образование и възпитание.

Важна тема от дискусиите по посочените проблеми беше интеграцията на деца от неправославни семейства, които живеят в Гърция и тяхното участие в обучението по православно християнство. Гръцките педагози посочиха различни нови практики и иновативни подходи за мултикултурно и междурелигиозно образование, които се прилагат в рамките на предучилищната степен на обучение. Чрез празнуване на лични празници на децата, свързани с църковния календар или почитането на християнските светци, се прокарва и засилва духовната връзка между семейството и неговата религиозна култура и предучилищното образование. При всички тези случаи християнската любов като основен нравствен принцип и духовна ценност се използва като педагогическа основа и свързващо звено между семейството и отношенията между родители и деца, от една страна, и процесите на духовно възпитание и изграждане на нравствените навици и отношения между децата.

Аспекти на религиозното образование във Финландия

Проф. д-р Ристо Айконен от Университета в Йоенсу във Финландия представи актуалните теми и най-новите тенденции в православното християнско обучение на финландската държавна образователна система. Православната църква във Финландия се ползва със статут на признато от държавата вероизповедание и затова православното християнско образование се преподава в държавното училище заедно с християнското лутеранско учение. Докладът на д-р Ристо Айконен беше посветен на възможностите за използване на новите електронни технологии, комуникационни средства и интернет ресурси в обучението по религия. Връзката между електронните учебници и виртуалното пространство се използва от учителите по религия за насърчаване на активността и креативността на учениците в процеса на търсене на информация и стимулиране на самостоятелната работа и подготовка на уроците по религия.

Подобни теми за мястото и ролята на новите информационни технологии в обучението по религия присъстваха в докладите и презентациите и на българските специалисти по религиозна педагогика. В програмата на конференцията бяха представени три актуални теми от християнски педагози и специалисти от Богословските факултети на Софийския и Великотърновския университети.

Проблеми и аспекти на обучението по религия в България

Главен асистент д-р Андриан Александров представи състоянието на обучението по Религия в българската образователна система и мястото на учебната дисциплина според сегашните нормативни разпоредби. Той посочи че от 2003 година почти нищо не се е променило в тази област, а броят на учениците, които изучават Религия като свободноизбираем и задължително-избираем предмет, оттогава постоянно намалява. Това неудовлетворително състояние на религиозното образование в България, в сравнение с всички наши съседни страни и държави от Източна Европа, е причина за различни критични позиции от страна на Българската православна църква и специалисти-богослови. Ето защо и в настоящия момент е сформирана специална експертна група към образователното министерство, която работи от няколко месеца и има за задача да предложи промени и оптимизиране на нормативната уредба, основната документация и учебните планове за преподаване на предмета Религия. Резултатите от работата на комисията, в която има и представител на Светия Синод, се очаква да бъдат представени през месец септември и обсъдени в началото на следващата учебна година.

Д-р Полина Спирова, която е специалист по православна педагогика и автор на учебно пособие за началния курс на обучение в българската образователна система, представи иновативен подход и метод за интегриране на учебното съдържание по християнство, което е подредено с оглед на религиозната тематика и е адресирано към началните учители и самите ученици. Чрез обобщаване на отделните уроци и теми, които присъстват в учебния план и съдържанието на различните учебни дисциплини и учебници от началния курс на обучение, и разработването им методически с оглед на християнското им религиозно и нравствено съдържание, е създадено ново учебно помагало за учители и учебни методични единици за деца, които провокират интереса, стимулират споделянето на техния духовен опит и религиозни преживявания на вярата, придобити в семейството и Църквата.

Доцент д-р Магдалена Легкоступ представи темата за обучение по религия, ориентирано към разрешаване на конкретни казуси, като метод за учене чрез опита. От своята педагогическа практика тя посочи преимуществото на този тип обучение, което активизира и стимулира мисленето и творческите търсения на учениците и ги кара да работят заедно в екип като се стремят да намират решение на конкретни житейски въпроси и проблемни ситуации. При този метод учениците мобилизират своите интелектуални способности, но активизират и своето въображение, основават се на религиозния опит и емоционални преживявания, което ги включва като активни участници в процеса на религиозното обучение.

Общи теми и християнски педагогически практики

В рамките на основната тема на конференцията бяха дискутирани и много други подобни педагогически методи и образователни подходи, ориентирани към интегриране на духовния опит и творческото мислене на учениците, споделянето на културни ценности и житейски търсения, които имат за цел да активизират и стимулират учителите и обучаваните да споделят своята вяра и религиозен опит. Връзката между учителя по религия, обучаваните ученици и православния свещеник беше тема на докладите на румънските педагози. Тази тема се дискутира в контекста на постигане на целите на християнското образование според духовната традиция на Румънската православна църква.

Много от лекторите в рамките на конференцията представиха различни теми и казуси от обучението по религия, насочени към основния изследователски проблем на интегриране на знанията за религията и духовния опит на вярата. Този общ православен подход в религиозната педагогика беше илюстриран чрез множество конкретни въпроси като връзката между религиозното възпитание и екологичното образование, присъствието на съвременните биоетични теми в обучението по религия и връзката между медицина и християнска етика, а също така и чрез важни въпроси на православната исихастка духовност, педагогиката на духовните отци на Църквата и нравственото възпитание на подрастващите.

Ценен принос в дискусиите по православна християнска педагогика дадоха гръцките специалисти и преподаватели проф. Василики Митропулу (Солун), Кириакос Ставрианос (Крит) и д-р Петрос Панайотопулос. Много от присъстващите техни колеги и ученици – докторанти и магистранти по християнска педагогика, участваха също активно в дискусиите.

Изводи и актуални перспективи на християнското образование

Православните педагози и катехизатори разгледаха основната проблематика за християнското образование и различните му аспекти и проблеми както в контекста на църковните катехизични школи, какъвто е случаят с обучението по религия в Северна Америка, така и в рамките на държавните образователни системи, където религиозното обучение присъства като редовен предмет. Независимо от формата на религиозно образование предизвикателствата пред прилаганите от него методи и обновлението на педагогическите подходи и модели се оказват общи.

Като основен извод от опита на християнските педагози се очерта разбирането за необходимостта от приемственост и обновление в православното образование, отстояване и актуализиране на православния църковен подход в областта на християнската педагогика, ориентирани към търсенето на иновативни решения при преподаването на православното християнско учение и разкриването на богатството на православната духовност. В този процес учители и ученици са равноправни партньори и съучастници в процеса на религиозното обучение като децата и обучаващите се не са само пасивни получатели на знание, а и активни участници в обновлението на православното образование. Децата и подрастващите, според православната християнска педагогика, са носители на християнската духовност и активни участници в творческото обновление на християнската образователна парадигма. Това е така, защото техните духовни потребности и търсения са важна отправна точка за изграждане на методологията, учебното съдържание и педагогическата практика на религиозното образование. Различни методически и дидактични аспекти на тази обща православна позиция бяха застъпени от много от участниците в конференцията в духа на християнското разбиране за преподаване на истините на вярата и обновление на православното духовно предание на Църквата.

Участниците и гостите в междуправославната конференция за християнско образование посетиха Рилския манастир и бяха приети в Софийската митрополия от викария на Софийския митрополит Браницки епископ Григорий. Тяхната компетентна работа, и споделения опит по време на академичния форум в София, са важен стимул за работата на българските учители, катехизатори и православни педагози. Общият църковен дух и съборното свидетелство за Христовата истина чрез съвременната педагогическа практика, разгръщана в многообразието на днешния културен и образователен контекст, които бяха споделени от православните учители, представляват истинско духовно насърчение в съвместните усилия за съхраняване на вярата и творческа актуализация на православната духовно-просветна традиция на религиозното образование.

Текст: доц. Костадин Нушев
Снимки: проф. Ристо Айконен

 

 

Снимки

Подарък за епископ Григорий
« предишна новинаследваща новина »