ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Архим. доц. д-р Авксентий придоби научната степен „доктор на науките”

17 юли 2015 17:29,
Архим. Авксентий чете автореферата

На 17 юли в Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” се състоя публична защита на дисертационния труд на архим. доц. д-р Авксентий (Делипапазов) на тема „Гръко-александрийската литургия на св. Григорий Богослов (историко-литургичен анализ)” за присъждане на научна степен „доктор на науките” в научна област 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология. Научното жури беше съставено от: председател – проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, рецензенти – проф. д-р протопрезвитер Николай Шиваров, доц. д-р дякон Иван Иванов, проф. Казимир Попконстантинов, членове – проф. д-р свещ. Людмил Малев, проф. д-р Божидар Андонов, доц. д-р свещ. Стоян Чиликов и доц. д-р Стефан Н. Стефанов.

Дисертационният труд съдържа въведение, увод, три глави, заключение, библиография и приложение. Основният текст е в обем от 331 страници, библиографията -26 стр., приложението - 26 страници.

Изложението на научния труд съдържа следните глави:

Първа глава: Александрийската богослужебна традиция и мястото на литургията на св. Григорий Богослов в нея.

Втора глава: Структурен анализ на гръко-александрийската литургия на св. Григорий Богослов.

Трета глава: Други особености на литургията на св. Григорий Богослов.

Приложение: Божествена литургия на нашия свети отец Григорий Богослов, архиепископ Константинополски.

Авторът е написал 5 публикации по темата на дисертацията.

Приноси на дисертацията:

1. Дисертационният труд предлага първото цялостно академично изследване на гръко-александрийската литургия на св. Григорий Богослов в православното богословско пространство.

2. Доказва паралелното и едновременно съществуване на две много ранни традиции, при първата от които молитвите на анафората са отправени към Бог Отец, а при втората - към Господ Иисус Христос. По този начин потвърждава правото на съществуване и употреба на евхаристийни молитви отправени към Второто Лице на Света Троица, като обичайна многовековна практика на редица православни църкви. Изведени и анализирани са и причините, довели до появата на литургични чинове, чиито евхаристийни молитви са отнесени към Божия Син и доказана връзката между христологичните спорове и появата им.

3. Установява православната принадлежност на анафората на литургията на св. Григорий Богослов и липсата на монофизитски идеи в по-ранните й редакции. За първи път са анализирани мястото и ролята на една от най-големите христологични ереси, монофизитството, в богослужебната практика на източните църкви.

4. Описани са крайни и недопустими от богословска гледна точка явления в богослужебната практика на източните църкви като евхаристийна молитва, отнесена към св. Богородица, включването на тропара на третия час „Господи, както Пресветия Твой Дух...” в анафорите на двете византийски литургии и др.

Проф. Попконстантинов заяви, че дисертационният труд на архим. Авксентий е „цялостно академично изследване на гръко-александрийската литургия на св. Григорий Богослов в православното богословско пространство. Тематично, в обхват и по съдържание дисертацията запълва празнина в научните изследвания у нас и в чужбина и затова препоръчвам да бъде публикуван, за да бъде достъпен както за изследователи в тази област, така и за студенти. Към тези бележки ще добавя, че при публикуването добре би било да бъдат включени карти, за да е видно разпространението на литургията на св. Григорий Богослов. Приложеният превод на текста на литургията на св. Григорий Богослов, може да спомогне тя да се отслужва също в български православни храмове”.

Научното жури единодушно гласува за присъждането на научната степен „доктор на науките” на архим. Авксентий.

Поздравяваме всесърдечно Негово Високопреподобие за придобитата висока научна степен, като му пожелаваме да продължава да обогатява литургичните си изследвания с присъщата му компетентност и старателност, които през годините е доказал!

 

 

Снимки

Членовете на научното журиЧленове на научното журиПублична защита в Православния богословски факултет на ВТУРедом до новия доктор на наукитеУниверситетският храм, който все още очаква да бъде завършен
« предишна новинаследваща новина »