ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Уточнение във връзка с публикация във вестник „24 часа” под заглавие „Наказват синода и двама министри, не пазят културно наследство”

16 март 2016 15:14, Отдел "Връзки с обществеността"
Сградата на БФ

Във връзка с публикация във вестник „24 часа” под заглавие „Наказват синода и двама министри, не пазят културно наследство” бихме искали да ви информираме, че:

На този етап от Столична община не са налагали глоби на Светия Синод за това, че е допуснал сгради - паметници на културата да се рушат, нито пък има започнати наказателни производства. След направени предписания от столичната Дирекция „Общински строителен контрол” Светият Синод, който е собственик на сградата на Богословския факултет, пл. „Света Неделя" №19, гр. София, своевременно взе нужните мерки за обезопасяване на сградата, като са отстранени всички компрометирани части от фасадата, които биха представлявали евентуална опасност за живота и здравето на преминаващите, и още през октомври 2015 г. е поставена обезопасителна мрежа, отговаряща на изискванията, която ще остане върху сградата до стартирането на ремонтните дейности.

За сградата на Богословския факултет, пл. „Света Неделя" №19, гр. София, е изготвен инвестиционен проект във фази идеен и технически проект, които са съгласувани от всички инстанции, изискващи се от ЗУТ за строежи на недвижими културни ценности с категория "национално значение". Проектите за основен ремонт, възстановяване и реставрация са одобрени от МИП (Министерство на инвестиционното проектиране) и МРРБ (Министерство на регионалното развитие и благоустройството) и е издадено Разрешение за строеж.

Всички части на проекта са оценени, подписани и подпечатани от специалистите към "Стройконсулт ГЛСИ-21" ЕООД и е изготвен Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти в идейна фаза.

Проектът е съгласуван с Министерството на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 6 за обекти със статут на недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони и е издадено Съгласувателно писмо №33-НН-0312/13.03.2012г. на МК.

С одобряване на техническия инвестиционен проект за обекта има наличната пълна проектна готовност за включване в инвестиционна програма и започване на строителство.

Съгласно изискванията на ЗУТ (Закон за устройство на територията) до 19.06.2017 г. трябва да се започне процедура по избор на строител и да се открие строителната площадка. След откриване на строителна площадка, което е само административен акт, строителните дейности трябва да започнат до пет години или най-късно до 2022 г.

------

Сградата на пл. “Св. Неделя”, която е собственост на Св. Синод, е строена през 1908–1914 г. по проект на виенския архитект Фридрих Грюнангер. По стил и украса тя се доближава до образците на старобългарското архитектурно изкуство. Още от самото си създаване през 1923 г. Богословският факултет се помещава в тази сграда. В сградата, строена като паметник на Българската екзархия, се помещават и библиотеката на факултета, Централният църковен историко-археологически музей при Св. Синод и Църковно-историческият и архивен институт при Българската Патриаршия.

Александра КАРАМИХАЛЕВА, началник-отдел "Връзки с обществеността"

 

 

« предишна новинаследваща новина »