ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

ПИСМО на КПО при СВ. СИНОД с призив за синхронизиране на нормативните документи, касаещи религиозното образование в училище

11 август 2016 12:04, Българска Патриаршия

На свое разширено заседание, проведено на 10 август 2016 г. и оглавено от Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил, Културно-просветният отдел (КПО) при Св. Синод разгледа влезлия в сила от 1 август т.г. Закон за предучилищното и училищното образование. По отношение на религиозното образование в българското училище бяха отчетени редица несъответствия между действащите държавни нормативни документи, което отново поставя учебния предмет "Религия" в неравностойно положение и затормозява неговото практическо приложение и развитие.

Във връзка с това ръководителят на КПО Ловчански митрополит Гавриил днес отправи официално писмо, адресирано до г-жа Миглена Кунева - министър на образованието и науката, г-жа Мая Манолова - омбудсман на Р България и г-жа Цецка Цачева - председател на 43-то Народното събрание. В писмото се казва следното:

ДО:

Г-ЖА МЕГЛЕНА КУНЕВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПО КООРДИНАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ

ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ И

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ОМБУДСМАН,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС,

С влизане в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), поставяме на Вашето внимание, във връзка с чл. 76, ал. 4 и 5 и чл. 22, ал. 2, т. 8, въпроса за необходимостта да бъде разработен държавен образователен стандарт за религиозното образование.

Направеният от нас анализ между влезлия в сила от 1.08.2016 г. Закон за предучилищното и училищното образование и действащата Инструкция №2 от 23.06.2003 г. за провеждане на обучението по учебен предмет "Религия" показва противоречия в статута, осигуряването и практическото приложение на предмета „Религия“. Статутът му съответства на статута на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, но за предмета „Религия“ няма предвиден държавен образователен стандарт. Св. Синод не би желал за пореден път да се проявява дискриминация към предмета „Религия“ и вместо чрез държавен образователен стандарт неговата учебна документация да се разработва на нивото на по-ниския нормативен акт – инструкция, и на концепция. Това представлява противоречие при положение, че чл. 76, ал. 4 указва, че учебният предмет „Религия“ се осъществява при условията и по реда на Закона за предучилищното и училищното образование.

Бихме искали да обърнем Вашето внимание и върху въпроса за изработването на учебни програми по учебния предмет „Религия“. Доколкото в чл. 76, ал. 7 на ЗПУО е заложено учебните програми по „Религия“ да се утвържават от Министъра на образованието и науката, считаме, че без изработването им на базата на държавен образователен стандарт по „Религия“, а само на базата на концепция също дискриминира предмета и ограничава неговата реализация.

При положение, че учебните програми по „Религия” трябва да бъдат одобрени от Министъра на образованието въз основа на чл. 82, ал. 4 и че разширената подготовка (в която попада обучението по „Религия“, чл. 89, ал. 2) надгражда общообразователната подготовка, а Религията не е част от общообразователните учебни предмети, тогава на базата на какво ще бъдат изготвени тези учебни програми? Това още веднъж доказва, че се проявява дискриминация към учебния предмет „Религия“ и не се изпълняват заложените в Закона нормативни изисквания за неговото практическо реализиране.

Също така, отправяме запитване във връзка с чл. 83, ал. 3, 5 и 6 на ЗПУО към кой от двата профила „Хуманитарни науки“ или „Обществени науки“ предметът „Религия” принадлежи и дали той ще бъде включван като един от профилиращите учебни предмети?

Съобразно гореизложеното, очакваме Вашия експертен отговор по належащите действия за спазване на закона и хармонизиране на действащите нормативни документи с оглед началото на новата учебна 2016/2017 година и настояваме за следното:

- да се изработи държавен образователен стандарт (ДОС) за обучението по „Религия“ от 1 до 12 клас във връзка с в чл. 22, ал. 8, т. 5 или т. 8 на ЗПУО;

- да се съставят учебни програми за обучението по „Религия“ от 1. до 12. клас (в съответствие с чл. 82, ал. 4 на ЗПУО и чл. 9 на Инструкция №2 от 23.06.2003 г. за провеждане на обучението по учебен предмет "Религия");

- да се осигурят учебници и учебни помагала за обучението по „Религия“ от 1. до 12. клас (в съответствие с чл. 154, ал. 3 на ЗПУО и чл. 9 и чл. 10 на Инструкция №2 от 23.06.2003 г. за провеждане на обучението по учебен предмет "Религия").

 

Призоваваме над Вас Божието благословение.

† Ловчански митрополит

ГАВРИИЛ

Ръководител на Културно-просветния отдел при Св. Синод на БПЦ-Българска Патриаршия

11. 08. 2016 г.

 

 

« предишна новинаследваща новина »