ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Становище на Св. Синод относно производството, съхранението и търговията със спиртни напитки съгласно българското законодателство

14 март 2017 17:48, Българска Патриаршия

Становище на Св. Синод относно необходимостта от стриктно спазване на българското законодателство от поделенията на БПЦ-БП, при производството, съхранението и търговията със спиртни напитки.

Относно възможностите поделения на БПЦ- БП да произвеждат алкохол за собствени нужди или с търговска цел според българското законодателство, Св. Синод препотвърди становището си от 2016 г. във връзка с необходимостта от стриктно спазване на българското законодателство от поделенията на БПЦ-БП, при производството, съхранението и търговията със спиртни напитки:

1.При всички случаи, който произвежда алкохол, е данъчно задължено лице според чл.3, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).

2. Съгласно чл. 4, т.8 ЗАДС, "Специализиран малък обект за дестилиране" е обект, който отговаря едновременно на следните условия:

а) е правно и икономически независим от който и да е друг обект за дестилиране и не осъществява дейността си по предоставен лиценз;

б) (изм. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) е с обща вместимост на съдовете до 1000 литра включително, в който се произвежда етилов алкохол (ракия) от грозде и плодове - собствено производство на физически лица, за тяхно лично и семейно потребление до 30 литра етилов алкохол (ракия) годишно на семейство.

Според т. 9. от цитирания член "Обект за винопроизводство на малък винопроизводител" е обект, в който се произвеждат не повече от 1000 хектолитра вино на година.

Условията са кумулативни, следователно манастирът или друго поделение на БПЦ-БП се счита специализиран малък обект. Може да се наеме такъв обект(съществуващ у някое семейство), ако произвежда до посоченото количество, но трябва да го регистрира – чл.57, ал.1 и ал.2 във вр. с чл.56, ал.1 ЗАДС.

3. Санкцията за нерегистриране като производител започва от 500 лв., плюс акциза върху произведеното. Най-лесното доказателство за количеството на произведеното, е колкото са намерили в момента на проверката – чл.108 ЗАДС, но няма пречка да се използват и други доказателства.

4. Ако се произвеждат по-големи количества, то „се извършва само в данъчен склад за производство и складиране“ – чл. 60, ал.1 и сл. ЗАДС. Ставката за ракия е 1100 лв. за хектолитър, за вино е 0 лв. за хектолитър – чл. 31 ЗАДС.

5. Регистрацията на данъчен склад е уредена в чл.48-52 от ЗАДС и чл. 27 и сл. от Правилника за прилагането му.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Законът за вероизповеданията предвижда изричната възможност вероизповеданията да създават субекти на търговското право, във връзка с което Уставът на БПЦ-БП също предвижда тази възможност.

Когато се произвеждат от поделение на БПЦ-БП количества алкохол по-големи от допустимите по закон в специализиран малък обект, следва да се регистрира данъчен склад под формата на търговско дружество при спазване на ЗАДС. Няма пречка да се използват и двете възможности за производство на вино и етилов алкохол от поделенията на БПЦ-БП – в специализиран малък обект или данъчен склад за производство и складиране, но следва да бъде осъществено в съответствие със специалния Закон за акцизите и данъчните складове и при спазване на условията на българското законодателство.

 

 

 

« предишна новинаследваща новина »