ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Св. Синод прие СТАНОВИЩЕ относно правосубектността на БПЦ-БП и нейните местни поделения

23 юни 2010 23:40, Българска Патриаршия

В края на редовната си лятна сесия Светият Синод прие СТАНОВИЩЕ относно правосубектността на БПЦ-БП и нейните местни поделения - митрополии, църкви и манастири, и легитимацията на техните представителни органи.

Този значим документ ще бъде изпратен до г-н Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз, и до г-н Мирослав Найденов, министър на земеделието и храните. В становището на Св. Синод се казва: "Българската православна църква - Българска Патриаршия и нейните местни поделения - митрополии, църкви и манастири, и други местни поделения според нейния Устав са юридически лица по силата на закона и за тях не се прилага общият регистрационен режим на гл. III, включително и вписване в публичния регистър по чл. 18 от Закона за вероизповеданията, важим за другите вероизповедания, както и чл. 20 относно съдебната регистрация, приложима за местните поделения на вероизповеданията, извън БПЦ. Заварените местни поделения на БПЦ, които са със статус на юридически лица, не подлежат на съдебно вписване в публичен регистър от съответния окръжен съд по седалището им, т. е. те не подлежат на пререгистрация по реда на § 2, ал. 4 във вр. с ал. З от ПЗР на ЗВ. /.../" В документа се казва още, че "нито БПЦ - Българска Патриаршия и нейните поделения чрез представителните си органи могат да поискат регистрация или вписване в съдебен регистър или такъв в общината, нито съдът или кмет на община могат да вписват БПЦ и нейните поделения в съдебен или административен регистър. Ако са извършени такива вписвания те са недопустими. Когато законодателят е признал едно юридически лице ех lege, за него е неприложимо вписването в съдебен публичен регистър, който е част от съдебното регистърно производство. Признаването/създаването по силата на закона на ЮЛ и съдебната регистрация/съдебно решение и вписване в публичен регистър са два алтернативни начина/системи за съществуването на юридическите лица".

Във връзка с горното становище Св. Синод изработи още един твърде важен за живота на БПЦ документ, адресиран отново до министрите Дончев и Найденов. Във второто си становище Св. Синод предлага изменение и допълнение на Наредба №24 от 29 юли 2008 г. изм. ДВ. бр. 11 от 9 февруари 2010 г. на МЗХ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 от ПРСР на ЕС. Св. Синод счита, че е необходимо "да се направят промени, които да дадат възможност на поделенията на Българската православна църква да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ, предоставяна за реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите им пространства, включително и за вертикална планировка" с предвиждане на "конкретен раздел с наименование "Придружаващи документи представени от местни поделения на Българската православна църква юридическо лице по силата на чл.10 от ЗВ", който раздел да регламентира одобрени от Св. Синод образци на молби, справки и др. документи, отразяващи необходимата за програмата информация".

Приемането на предложенията на Св. Синод на БПЦ би спомогнало за постигането на така нужното съобразяване с нейния специален статут на вероизповедание, признато от българската държава не чрез приемане на регистрация, а чрез Конституцията на Р България и чрез закон, което я поставя извън рутинните изисквания за бюджетите и отчетите на предприятията, обвързани със стандартите на националното счетоводство и гражданския оборот. Двете министерства следва да се съобразят със законосъобразните синодални предложения, а това значително би облекчило процедурите по отпускане на безвъзмездни финансови помощи за нуждите на Църквата, особено в техния документационен аспект. Затова в края на документа върховният орган на БПЦ-Българска Патриаршия призовава за следното: "Във връзка с посочените по-горе промени и с цел създаване на единна практика да се изготвят подробно разписани инструкции от Управляващите органи на програмите до всички административни и междинни звена в различните министерства, Дирекцията за одит на средствата от ЕС, НАП и нейните регионални поделения, Областните и общински управления, както и да се създаде Междуведомствена комисия към Министерския съвет с участието на представители на БПЦ. В компетенциите на тази комисия да бъде поставянето и решаването на различни натрупани във времето проблеми, за по-добра комуникация между някои институции на държавната власт и най-голямата религиозна институция в страната".

 

 

« предишна новинаследваща новина »