ЛЕСТВИЦА

 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Магистърска програма "Извори и традиция на богословието" при катедра "Библеистика" на БФ на СУ "Св. Климент Охридски"

14 август 2010 22:27, Българска Патриаршия
Сградата на Богословския факултет

Магистърска програма „Извори и традиция на богословието” се организира и провежда по инициатива на катедра “Библеистика“ към Богословския факултет (БФ) на СУ „Св. Климент Охридски”. Целта на програмата е да предостави на магистрантите възможност да се докоснат до автентични изворови текстове на богословието, като се проследява традицията в рецепцията на тези извори. Участниците в програмата могат да изберат такива курсове, които ще ги специализират в направленията: Библеистика и Българско средновековно книжовно наследство.

Завършилите магистърската програма придобиват задълбочена теоретическа и практическа подготовка за самостоятелна и критична работа с изворов материал в областта на Библеистиката и Патристиката; изграждат умения за работа в книгохранилища и архиви, включително и със средновековни ръкописи. Те могат да намерят професионална реализация в следните по-важни направления: във фондации и неправителствени организации; в църковната администрация; в духовно-просветната дейност на Църквата; в сферата на проучването и опазването на културното наследство, като уредници и експерти в музейната дейност; в заемане на длъжности, за които се изисква висше образование и/или магистърска степен по теология в органите на държавната власт и структурите на обществено-политическите организации; в частни и държавни фирми, както и в неправителствения сектор; журналистическа работа в средствата за масова информация; редакторска и издателска дейност; могат да участват в изследователската работа по теология във всички научни звена в България и чужбина; имат възможност за продължаване на своята научно-образователна квалификация в различните форми на докторантура; научно-преподавателска работа във висшите училища и институтите на БАН; участие в различни проекти в чужбина. Магистърска програма за неспециалисти – обучение срещу заплащане.

Срок на обучение: 4 семестъра (начало на програмата зимен семестър 2010/2011 у. г.).

Форма на обучение - задочно.

Приемът на студенти-неспециалисти в програмата е отворен за всички кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по хуманитарни, природо-математически или технически специалности, с успех от дипломата за завършена степен на висше образование не по-нисък от добър (4.00). Класирането става по низходящ ред на състезателния бал, който се формира от средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити) и проведено събеседване.

Програмата за студентите-неспециалисти, задочно обучение, е в рамките на четири семестъра (630 часа – 105 кредита). В нея са заложени 17 задължителни дисциплини, които приключват със семестриален изпит, и минимум 11 от 24 избираеми дисциплини, които финализират с текуща оценка. Програмата завършва задължително със защита на магистърска теза, която носи 15 кредита.

Магистърска програма за специалисти – обучение държавна поръчка и срещу заплащане.

Срок на обучение: 2 семестъра (начало на програмата зимен сем. 2010/2011 у.г.)

Форма на обучение - задочно.

Приемът на студенти-специалисти в програмата е отворен за всички кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по теология с успех от дипломата за завършена степен на висше образование не по-нисък от добър (4.00). Класирането става по низходящ ред на състезателния бал, който се формира от средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити) и проведен изпит. Приемането на кандидати за платена форма на обучение става по успех от дипломата за висше образование и проведено събеседване.

Програмата за студентите-специалисти задочно обучение е в рамките на два семестъра (270 часа – 60 кредита). В нея са заложени 7 задължителни дисциплини, които приключват със семестриален изпит, и минимум 11 от 24 избираеми дисциплини, които завършват с текуща оценка. Програмата завършва задължително със защита на магистърска теза, която носи 15 кредита.

Магистърска програма за специалисти – обучение държавна поръчка и срещу заплащане.

Срок на обучение: 2 семестъра (начало на програмата зимен сем. 2010/2011 у.г.).

Форма на обучение - редовно.

Приемът в програмата е отворен за всички кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по теология, с успех от дипломата за завършена степен на висше образование не по-нисък от добър (4.00). Класирането става по низходящ ред на състезателния бал, който се формира от средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити) и проведен изпит. Приемането на кандидати за платена форма на обучение става по успех на дипломата за висше образование и проведено събеседване. Програмата за студентите задочно обучение е в рамките на два семестъра (540 часа – 60 кредита). В нея са заложени 7 задължителни дисциплини, които приключват със семестриален изпит, и минимум 11 от 24 избираеми дисциплини, които завършват с текуща оценка. Програмата завършва задължително със защита на магистърска теза, която носи 15 кредита.

Ръководител на програмата: гл. ас. Екатерина Дамянова

БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ „Св. Неделя” 19, София 1000,

тел. за контакти: 9890115 (19);

гл. ас. Е. Дамянова 0878273220

ст. ас. Д. Димитров 0887141593

Учебната програма, както и учебният план на магистърската програма може да намерите на страницата на Софийския университет: www.uni-sofia.bg

 

 

Снимки

Сградата на Богословския факултет, интериорФакултетният параклисФакултетният параклисБиблиотеката на факултетаЗаседателната залаФасадата на сградата
« предишна новинаследваща новина »