ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Нов магистърски курс за детски и начални учители: РЕЛИГИОЗНО ВЪЗПИТАНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

19 август 2010 19:04, Българска Патриаршия
Русенски университет "Ангел Кънчев"

Назряла е необходимостта образователната ни система да започне да използва пълния си капацитет за духовно-нравствено възпитание и образование, за да бъде спряна низходящата спирала, по която децата и учениците се движат като поведение и отношение към личния си живот, света и ближните. Това все повече и повече се осъзнава в педагогическите среди у нас, а интересът към методиката и възможностите на религиозното образование като инструмент на възпитанието непрестанно нараства. Това осъзнаване и все по-пълноценното взаимодействие между православното духовенство, богословите и педагозите в България закономерно поражда и идеи за систематична работа в тази насока. Така, с благословението на Негово Високопреосвещенство Русенския митрополит Неофит, се стигна до одобрението на първия по рода си магистърски курс за бъдещи преподаватели по религия, курс, специален с това, че се организира за пръв път в средите на българските педагози и че има за своя основна целева група детските и начални учители, които желаят да се специализират в преподаването и на религия на най-малките. Курсът носи наименованието РЕЛИГИОЗНО ВЪЗПИТАНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ. Той бе гласуван през м. юни т. г. от Академичния съвет на Русенския университет "Ангел Кънчев" по инициатива на катедра „Педагогика и психология” към факултет „Природни науки и образованиe” на Русенския университет „Ангел Кънчев” и е замислен да дава образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР и професионална квалификация МАГИСТЪР-ПЕДАГОГ, ДЕТСКИ И НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ ПО РЕЛИГИЯ. Опитът показва, че в ранната детска възраст най-добре с преподаването на Религия-Християнство и с религиозно-възпитателните задачи се справят тези учителки и учители, които имат нужните задълбочени познания както в сферата на предучилищната и началната училищна педагогика, така и в сферата на богословието.

Новият магистърски курс ще спомогне за увеличаването броя на преподавателите по религия, така нужни на нашето общество и на Българската православна църква в нейния стремеж за подпомагане на духовно-нравственото развитие на бъдещите поколения.

Дипломираните могат да работят като детски и начални учители по религия, учител-методик по религия, могат да бъдат преподаватели по религия в специализирани училища, в колежи и частни училища, в православните църковни училища, общински детски комплекси и центрове за работа с деца, да ръководят кръжоци, школи, курсове по религия. Те могат да намерят професионална реализация в духовно-просветната дейност на Българската Православна Църква, в сферата на държавната и общинска администрация, могат да участват в научно-изследователски проекти по религиозна педагогика у нас и в чужбина. Имат възможност за продължаване на своята научно-образователна квалификация в различните форми на докторантура, научно-преподавателска работа във ВУЗ, научни специалисти в институтите на БАН, участие в различни научно-образователни международни проекти.

На студентите ще преподават утвърдени педагози от катедра „Педагогика и психология” като доц. д-р В. Ванева и доц. д-р Соня Георгиева, а сред гост-преподавателите богослови ще бъдат ставр. ик. д-р Захарий Дечев, свещ. д-р Теодор Стойчев, д-р Десислава Панайотова и г-жа Росица Георгиева (РИО-Русе).

Курсът започва през новата уч. 2010-2011 г. и ще се провежда в три семестъра под формата на задочно обучение.

Записването и заплащането на таксите започва на 30 август и ще продължи до 1 октомври 2010 г.

Класирането ще бъде обявено до 5 октомври 2010 г.

Записването ще протече в периода 5-8 октомври 2010 г. в канцеларията на факултет „Природни науки и образование” при представяне на всички изисквани документи и оригинал на диплома за висше образование.

Всички педагози, богослови и други специалисти, които желаят да се реализират като детски и начални учители, правоспособни да преподават "Религия", могат да получат повече подробности на адрес:

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

УЧЕБЕН СЕКТОР

ул. "Студентска" № 8

7017 - Русе

И н ф о р м а ц и я:

Телефони: 082/888 247 и 082/841 624

Електронен справочник в сайта на РУ: http://masters.uni-ruse.bg

Е-мейл: admission@uni-ruse.bg

За интересуващите се от получаването на подобна квалификация напомняме, че те могат да получат такава и в Богословските факултети, специалности и катедри в България, а съвсем актуална информация за програмите на Богословския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" може да бъде намерена на:

http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=27266

Пожелаваме на бъдещите преподаватели по религия успешно записване и завършване на магистърския курс в Русенския университет РЕЛИГИОЗНО ВЪЗПИТАНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ, и най-вече трайна и плодоносна реализация в помощ на децата на България!

 

 

« предишна новинаследваща новина »