ЛЕСТВИЦА

 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Наш клирик защити с отличие значима за БПЦ магистърска теза в граждански ВУЗ

05 юли 2011 22:21, Видинска митрополия
Архимандрит Антим, протосингел на Видинска света митрополия

На 5 юли Негово Високопреподобие архимандрит Антим, протосингел на Видинска света митрополия защити с отличие магистърска теза в Правно-историческия факултет на Югозападен Университет – „Неофит Рилски” в гр. Благоевград.

Магистърската теза бе подета и впоследствие защитена от архим. Антим с особеното благословение, по настояване и изискване на Негово Високопреосвещенство Видинския митрополит Дометиан, който в своето желание Църквата да има своите квалифицирани кадри, насърчи архимандрит Антим да започне тази работа, която неминуемо ще допринесе за правилното и целенасочено развитие на административните и финансови дела не само на Видинска епархия, но и на родната ни Църква.

Подготовката на тезата на архимандрит Антим е протекла при катедрата по „Публична администрация“ със специализация „Данъчна администрация“.

Темата на дипломната работа на протосингела на Видинска света митрополия е „Българската православна църква и нейните поделения като данъчни субекти в условията на стопанска и финансова автономност“.

Разглежданата проблематика е актуална и изключително важна за БПЦ в условията на така нареченото „ново време“.

Необходимостта от подобно изследване се налага поради многото неясноти и празноти, които съществуват по отношение на БПЦ и нейните структури не само в общественото пространство, но и на институционално ниво.

Държавната изпитна комисия оцени дипломната работа като разработка, допринасяща за мястото на БПЦ като административна структура и модел, заслужаващ да бъде обект на изследване от науката „Публична администрация“.

Гл. ас. д-р Елена Ставрова изразява всичко това в рецензия, която се предлага на вниманието на любезните читатели, разкривайки преди всичко великата спасителна мисия на Църквата, както и мястото й в обществения и социално-икономическия живот на страната и функционирането й като икономически субект в условията на реална пазарна среда.

Тази защита, създава един друг облик на БПЦ в общественото пространство, поражда мисли, че духовните трудове дават своите благи плодове, дава се една надежда, че духовният и социален респект към Църквата в България с Божия помощ расте за Божия слава и за полза на Христовата Църква.

Ръководството на Видинска света митрополия поздравява архимандрит Антим за неговото усърдие и любов към благото Божие дело и му пожелава да прилага всичко, което е научил в дворите на родната ни Църква, да крепне и богатее във всичко, а най-вече в любов по Бога и Църквата Му.

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ – НЕОФИТ РИЛСКИ

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

РЕЦЕНЗИЯ

На дипломна работа на тема:

“Българската православна църква и нейните поделения като данъчни субекти в условията на финансова и стопанска автономност”

Дипломант: Архимандрит АНТИМ - Антон Маноилов

Фак. № 0710311

Научен ръководител: Видински митрополит д-р Дометиан

Научен консултант: гл.ас. д-р Валентина Голева

Актуалност и значимост на темата

Темата на представената за защита дипломната работа представлява интерес и е актуална от гледна точка на уникалната мисия на Българската православна църква (БПЦ) в обществения и социално-икономическия живот на страната, от една страна и от друга – поради функционирането й като икономически субект в условията на реална пазарна среда.

Цели и задачи

Като своя основна цел дипломантът си е поставил да даде яснота за мястото на БПЦ в съвременния живот и да анализира поведението й в контекста на основните икономически закони, относими към поведението на всички икономически субекти с юридическа регистрация на територията на Р. България.

Структура и съдържание

Предоставената за рецензиране дипломна работа е в обем от 97 страници, структурирана в увод, три глави, заключение, списък на използваната литература.

Първата глава на разработката представлява ретроспективен анализ на йерархичната и организационна структура, за ролята на православната религия в живота на съвременния българин и промяната на обществените нагласи към мястото на религията в системата от общочовешки ценности.

Представени са актуалните цели и задачи, които решава БПЦ в началото на 21 век, позовавайки се на текстове от Свещеното Писание - Библията, Устава на БПЦ и гражданското законодателство, определящи областите на нейната правосубектност, източници уникални по своя информационен характер и обществено значение.

Във втората глава дипломантът е представил аспектите на проявление на финансовата и стопанска автономност по отношение на осъществяване на присъщи и специфични за нея дейности: производствени и спомагателни дейности, както и поделения с научна и образователна цел.

В трета глава на разработката са анализирани финансовите взаимоотношения на църквата с органите на данъчната администрация по отношение данъчното облагане върху приходи от подлежащи и освободени от данъчно облагане присъщи дейности.

Приносен момент в разработката е анализът на данъчните действия, които трябва да бъдат предприети в резултат от конкретен казус, предпоставящ данъчна регистрация по ДДС и Закона за корпоративното подоходно облагане.

Разработените варианти за вземане на решения са основани на познаването на данъчното законодателство, на високо равнище на компетентност и аргументираност.

Оценка на научния инструментариум, използван от дипломанта:

Дипломантът е изложил тезите си в ясна логична последователност. От изложението е видно, че притежава умения за научен анализ, за обобщаване и генерализиране на направените изводи по отношение на уникален и специфичен по своята мисия, характер и роля обект на изследване.

Дипломантът е доказал ясен, точен и логичен изказ, владеене и умела употреба на финансовата, и в частност с данъчната терминология.

Въпроси към дипломанта:

1. Какво е мнението на дипломанта относно данъчното облагане на доставките по предоставяне на подслон и други услуги на поклонници в българските манастири?

2. Допустима ли е разликата в третирането на някои финансови, материални и управленски въпроси в Устава на Българската православна църква и българското законодателство?

Заключение

В заключение, с респект към изследователските умения на дипломанта, следва да се посочи, че така разработен проблемът за мястото и ролята на Българската православна църква в системата от връзки и взаимоотношения с данъчната администрация на Р. България, е доказателство за притежаваните от него аналитичност, задълбоченост и компетентност.

Казаното до тук е достатъчно основание магистърската теза, разработена от Антон Маноилов да бъде допусната до защита пред Държавната изпитна комисия и адекватно оценена.

РЕЦЕНЗЕНТ (Гл. ас. д-р Елена Ставрова)

01.07.2011 год.

Благоевград

Текст: Видинска света митрополия
Снимки: вестник "Стандарт" и сайт на ПИФ

 

 

Снимки

Сградата на ПИФ
« предишна новинаследваща новина »