ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

СТАНОВИЩЕ на БПЦ-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ и СОФИЙСКА СВ. МИТРОПОЛИЯ

24 октомври 2011 18:00, Българска Патриаршия

ДО

Г-Н ЙОРДАН БАКАЛОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА,

ЖАЛБИТЕ И ПЕТИЦИИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ НС

ДО

БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ДО

Г-Н ПЕТКО КОВАЧЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА „ИНСТИТУТ ЗА ЗЕЛЕНА ПОЛИТИКА“

ДО

ЕМИЛ СТЕФАНОВ,

ВЕНЦИСЛАВ ЧОЛАКОВ И

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ,

УПРАВИТЕЛИ НА „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

ОТ

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ,

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МАКСИМ, ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ И МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ

ГР. СОФИЯ, УЛ. „ОБОРИЩЕ” № 4

И

СОФИЙСКАТА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ,

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МАКСИМ,

МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ И ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

ГР. СОФИЯ, УЛ. “КАЛОЯН” № 7

УВАЖАЕМИ АРХ. ДИКОВ,

На 11.03.2011 г. между Българската православна църква – Българска Патриаршия и Софийската света митрополия, от една страна, и Билла Недвижимости ЕООД, от друга, беше подписан предварителен договор за учредяване право на строеж и учредяване право на ползване върху урегулиран поземлен имот VI-508 от кв.187, в СО-Район „Подуене-Редута“, гр. София за построяването на търговски обект от веригата BILLA – БИЛЛА МАРКЕТ РЕДУТА.

На 29.07.2011 г. на основание чл. 140, ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл. 134, ал. 6 от ЗУТ и чл. 2, ал. 5 от ПЗР на ЗУЗСО беше издадена виза за проучване и проектиране на параклис, магазин, паркинг и трафопост в УПИ VI-508 от кв.187, м. „Подуене-Редута, придружена с писмо, с което ни уведомявате, че визата подлежи на съобщаване по реда на АПК и влиза в сила по реда на чл.132, ал.1 от ЗУТ. Тези указания бяха спазени и на 08.08.2011 г. визата беше съобщена на заинтересованите лица, които в конкретния случай се явяват собствениците на имота: Българската православна църква – Българска Патриаршия и Софийската света митрополия. Тъй като в срока за обжалване срещу визата не постъпиха жалби, визата е влязла в законна сила.

Доколкото ни е известно, от арх. Елена Ахчиева, Главен архитект на СО-Район Слатина, на 08.09.2011г. е извършено ново съобщаване на визата, този път на собствениците на всички съседни на УПИ VI-508 от кв. 187 имоти. По този начин арх. Ахчиева е извършила съобщаване на вече влязла в сила виза за проектиране, и според нас в нарушение на Вашите указания за съобщаване на визата по реда на чл. 132, ал. 1 от ЗУТ.

Издадената виза за проектиране не е акт по устройство на територията, който подлежи на обжалване от трети лица, съгласно чл. 215 и чл. 216 от ЗУТ, каквито трети лица са подателите на възражение срещу издаването на визата. Защото тази виза е издадена в рамките на предвиденото застрояване в УПИ VІ-508 от кв. 187, с нея не се изменя застроителния план и поради това няма как да бъдат засегнати права и законни интереси на трети лица.

Съгласно практиката на Върховния административен съд - ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1415 от 03.02.2009 г. по адм. д. № 10428/2008 г., ІІ отд., ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5804 от 21.06.2005 г. по адм. д. № 5566/2005 г., II отд. и ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13312 от 27.12.2007 г. по адм. д. № 12617/2007 г., ІІ отд. визата за проектиране има правно значение за възложителя. Възложител е лицето, посочено в чл. 161 ЗУТ, а именно собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон. Административното правоотношение за издаването на виза за проектиране, се развива само между лицето, поискало издаването й и административния орган, като заинтересувани страни в това производство не се конституират. При издадена виза е налице положителен резултат, който не подлежи на обжалване от заинтересувани лица, каквито не се конституират в административното производство по издаването й, тъй като не се засягат права или законни интереси на други лица.

Ето защо повторното съобщаване на визата на по-широк кръг лица, без да е налице законово основание за това, сериозно накърнява интересите на Българската Православна Църква – Българска Патриаршия и Софийската света митрополия. Повтаряне на процедурата по обявяване на влязла в сила виза за проектиране води до ненужно забавяне разглеждането на техническите и инвестиционни проекти за строителство на параклис и на супермаркет с паркинг и трафопост на територията на УПИ VI-508.

Що се отнася до това, по какъв начин Българската православна църква – Българска Патриаршия и нейните местни поделения, които са юридически лица по силата на закона, управляват имуществата си и се разпореждат с тях, тези въпроси са уредени в Устава на БПЦ (към който препращат чл. 10, ал. 2 и чл. 22 от Закона за вероизповеданията). А в Устава на БПЦ никъде не е предвидено, че църковните имоти следва да се използват само за построяване на сгради с богослужебно предназначение. Напротив, църковните имоти могат да се ползват от техния собственик - Българската православна църква - Българска Патриаршия и нейните местни поделения, по начин, какъвто техните компетентни органи решат за целесъобразно с оглед на потребностите им и в съответствие с разпоредбите на Устава на БПЦ. Това е изцяло в техните правомощия и намеса на каквито и да е външни фактори и на трети лица, включително от страна на държавата, е недопустима (чл. 13, ал. 2 от Конституцията на Р. България). Освен това, имотите на Българската православна църква - Българска Патриаршия и на нейните местни поделения са един от източниците им за приходи и това изрично е залегнало в разпоредбата на чл. 229, т. 6 от Устава на БПЦ: „Средствата на Българската православна църква - Българска Патриаршия, Митрополиите и техните местни поделения се набират от приходи от учредени вещни права на строеж и вещни права на ползване, наеми и арендни вноски от отдадени за ползване на трети лица недвижими имоти, принадлежащи на Българската православна църква - Българска Патриаршия, Митрополиите и техните местни поделения”. Ето защо, всякакви своеволни и манипулативни твърдения и превратни тълкувания по тези въпроси са недопустими. Българската православна църква - Българска Патриаршия и нейните местни поделения като правни субекти имат конституционно гарантираното право на собственост върху имотите си, което включва и начина на ползване на тези имоти, както и тяхното застрояване, съобразно действащите в страната законови разпоредби.

С оглед на всичко изложено, и като се има предвид, че издадената виза за проучване и проектиране вече е влязла в законна сила, моля да бъдат разгледани инвестиционните проекти, които предвиждат реализиране на параклис и на супермаркет с паркинг и трафопост на територията на УПИ VI-508 от кв.187, м. „Подуене-Редута“.

С уважение,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД

† М А К С И М

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

 

 

« предишна новинаследваща новина »