ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Прием на магистри за учебната 2012/2013 година в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

28 юни 2012 22:19, Българска Патриаршия
Богословски факултет на СУ

1. Подаване на документи за прием в ОКС “Магистър”:

-- от 25.06.2012 г. до 05.09.2012 г. – за кандидат-магистри – специалисти (с диплома за бакалавър по Теология) – обучение по държавна субсидия и срещу заплащане;

-- от 25.06.2012 г. до 20.09.2012 г. – за кандидат-магистри – неспециалисти (с диплома за висше образование, различно от Теология), обучение срещу заплащане и при останали свободни места – прием на документи и на кандидат-магистри специалисти.

2. Място за прием на документи: Сектор “Студенти” на Богословския факултет - инспектор Ивайло Начев, тел. 02/989 01 15.

Необходими документи за участие в конкурса:

-- Молба-заявление по образец;

-- Квитанция за платена такса, в размер на 30 лв. за един изпит (Таксата се заплаща в Паричен салон на Ректората или по банков път, преди подаването на документите);

-- Диплома за висше образование – оригинал и ксерокопие. Кандидати, завършили СУ, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от сектор „Студенти” към факултета;

-- Лична карта.

3. График за провеждане на приемните изпити:

-- 11.09.2012 г. – 10,00 ч. - провеждане на устен кандидатстудентски приемен изпит за кандидат-магистри – специалисти (с диплома - Бакалавър по Теология);

-- 25.09.2012 г. – 10,00 ч. - провеждане на устно събеседване за прием на кандидат-магистри, неспециалисти, в магистърските програми по Теология;

КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ МАГИСТРИ ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА

ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО И СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

-- до 24 септември 2012 г. – обявяване класирането на кандидати за обучение по държавна поръчка;

-- 25 и 26 септември 2012 г. – записване на новоприетите магистри за обучение по държавна поръчка;

-- до 5 октомври 2012 г. – обявяване на класирането на кандидати за обучение срещу заплащане;

-- 8, 9, 10, 11 и 12 октомври 2012 г. – записване на новоприетите магистри за обучение срещу заплащане;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено висше образование – оригинал и ксерокопие;

2. Лична карта;

3. Три снимки с формат 4/6 см – ЗАЛЕПЕНИ НА:

• СТУДЕНТСКАТА КНИЖКА;

• ИМЕННИКА;

• СТУДЕНТСКАТА ЛИЧНА КАРТА.

4. Комплект документи за новоприети студенти (по образец) – ИЗРЯДНО ПОПЪЛНЕНИ. Документите – студентска книжка, именник и студентска лична карта се закупуват от книжарниците в РЕКТОРАТА, преди ЗАПИСВАНЕТО;

5. Квитанция за платена такса за обучение – ЗАПЛАЩА СЕ В ПАРИЧЕН САЛОН НА РЕКТОРАТА - 5-и етаж, северно крило, ПРЕДИ ЗАПИСВАНЕТО; В студентската книжка се поставя печат за платена семестриална такса;

6. Декларация за здравно осигуряване – за всички редовни студенти до 26-годишна възраст - ПОЛУЧАВА СЕ ОТ сектор „СТУДЕНТИ” на ФАКУЛТЕТА ПРЕДИ ЗАПИСВАНЕТО.

ВАЖНИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. При напускане преди началото на учебната година, срещу представяне на оригиналната квитанция се възстановяват 90% (деветдесет на сто) от внесената семестриална такса;

2. След започването на учебната година внесената семестриална такса не се възстановява;

3. Приетите студенти, заминали за обучение в чужбина преди завършване на първи курс, не запазват студентските си права.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ, 2012/2013 учебна година

1. ВЯРА И ЖИВОТ – ръководител: доц. д-р Димо Пенков

Редовно и задочно обучение, специалисти, неспециалисти – държавна субсидия и платено обучение – 2 и 4 семестъра.

Програмата се организира и провежда с цел да подготви специалисти в областта на систематическото и практическото богословие (нравствено, догматическо и пр.);

2. ИЗВОРИ И ТРАДИЦИЯ НА БОГОСЛОВИЕТО – ръководител: гл. ас. д-р Е. Дамянова

3адочно обучение – неспециалисти (4 семестъра), платено обучение.

Целта на програмата е да предостави на магистрите възможност да се докоснат до автентични изворови текстове на богословието, като се проследява традицията в рецепцията на тези извори. Участниците в програмата могат да изберат такива курсове, които ще ги специализират в следните направления – Библеистика, патристика, българско средновековно книжовно наследство;

3. РЕЛИГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ – ръководител: проф. д-р Божидар Андонов

Задочно обучение, специалисти, 2 семестъра, платено обучение и държавна субсидия

Задочно обучение, неспециалисти, 4 семестъра, платено обучение.

Целта на програмата е да подготви специалисти в областта на теологията, които придобиват и учителска правоспособност и е възможно да се реализират като преподаватели по религия както в системата на средното, така и в системата на висшето образование;

4. СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА БОГОСЛОВИЕТО – ръководител: гл. ас. д-р П. Павлов

Задочно обучение, специалисти (държавна субсидия и платено обучение) – 2 семестъра.

Задочно обучение, неспециалисти, платено обучение – 4 семестъра.

Обучението дава възможност на студентите да се запознаят с богословската наука от гледна точка на настоящия момент;

5. ХРИСТИЯНСКО ПОКЛОННИЧЕСТВО – ръководител: гл. ас. д-р Павел Павлов

Задочно обучение, специалисти (държавна субсидия и платено обучение) – 4 семестъра.

Задочно обучение, неспециалисти, платено обучение – 4 семестъра.

Предназначение: за работещите в областта на туризма и за всички,които желаят да се реализират в областта на туристическите посреднически агенции, гидове на обекти от религиозен туризъм, управление на дестинации за поклоннически туризъм и пр. Програмата се осъществява съвместно с преподаватели от Геолого-географския факултет на СУ;

6. ХРИСТИЯНСКА АРХЕОЛОГИЯ – две учебни години (задочно платено обучение –

3 семестъра за специалисти и 4 семестъра – за неспециалисти), ръководител: доц. д-р Емил Иванов.

Програмата е подходяща за археолози, теолози, историци, изкуствоведи и медиевисти и предлага усъвършенстване на познанията по археология, история, теология, изкуствознание. Реализацията на завършилите магистри следва да бъде в сферата на: археологията, музейното дело, туризма, преподавателска и научна дейност;

7. ЛИТУРГИЯ И МУЗИКА – ръководител: доц. д-р дякон Иван Иванов.

Предназначение: Да подготви специалисти с насоченост в областта на Практическото богословие. Предложените дисциплини ще допринесат за развитието на професионалната църковно-богослужебна и обществена дейност на студентите. Целта е да се подготвят специалисти, практици – певци и диригенти, и теоретици за работа в посочените сфери на богословието.

Задочно обучение, специалисти, 2 семестъра, платено обучение и държавна субсидия.

Задочно обучение, неспециалисти, 4 семестъра, платено обучение.

НЕ СТАРТИРА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА, В КОЯТО КАНДИДАТИТЕ СА ПОД 6 ЧОВЕКА

При нестартиране на програмата – платените такси за кандидатстване НЕ се възстановяват!

За повече информация, документи и срокове за прием в Магистърските програми: Богословски факултет на СУ, пл.“Св. Неделя” № 19,

Ивайло Начев, тел. 02/ 989 01 15, вътр. 15, Мария Генева, тел. 02/989 01 15, вътр. 11

К О Н С П Е К Т

за устен приемен изпит за кандидати - специалисти в магистърските програми към специалност ТЕОЛОГИЯ за учебната 2012/2013 г.

1. Откровение и тълкувание

2. Словото – предвечен и въплътил се Син Божи (Йоан 1:1-5,14)

3. Основание на Църквата Христова

4. Вселенските събори

5. Отпадане на Рим от Православието – причини и значение

6. БПЦ (история и съвременно състояние)

7. Тройното служение на Иисус Христос

8. Свойства на Църквата

9. Тайнството Кръщение

10. Икона и иконопочитание

11. Православният храм

12. Богословие на иконографската програма на православния иконостас

13. Манастири и монашество

14. Български светци

15. Методология на Богословието

16. Основи дидактически въпроси в обучението

17. Религията в обучението и възпитанието

18. Семейството като фактор при религиозното възпитание

ПРОГРАМА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ за прием на кандидати-неспециалисти в магистърските програми по ТЕОЛОГИЯ

СЪБЕСЕДВАНЕТО се провежда от комисия, която цели да провери:

1. Общокултурната осведоменост на кандидата;

2. Мотивите за избора на съответната магистърска програма;

3. Обвързаността на интересите на кандидата с предлаганата магистърска програма;

4. Способност за самостоятелно мислене и интерпретация на фактите;

5. Идеи и планове за професионална реализация.

КЛАСИРАНЕТО на кандидатите става по успех, който се определя от:

1. Среден успех от семестриалните изпити;

2. Среден успех от държавните изпити;

3. Оценка от събеседването.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН:

1. ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – оригинал и ксерокопие;

2. КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА (Таксата се заплаща по банков път или в касите на Ректората-Паричен салон);

3. МОЛБА-ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ.

 

 

« предишна новинаследваща новина »