ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

ДЕКЛАРАЦИЯ на Първата национална конференция на учителите по Религия-Православие

01 октомври 2012 00:31, Българска Патриаршия
І НУК на учителите по Религия-Православие

ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 41 НС НА Р БЪЛГАРИЯ Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

 

ДО

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р БЪЛГАРИЯ Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

 

ДО

МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я от участниците в ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО РЕЛИГИЯ-ПРАВОСЛАВИЕ „ДУХОВНО-НРАВСТВЕНОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА УЧАЩАТА СЕ МЛАДЕЖ В СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ”

28 – 30 септември 2012 г., гр. Пловдив / Хисаря

 

Ние, участниците в Първата национална конференция на учителите по Религия (Православно християнство), съвместно с чуждестранни специалисти по религиозно образование от Гърция, Русия, Сърбия и Румъния, изразяваме становището на българската православна учителска общност.

Според нас в настоящия момент, когато се обсъжда новият проектозакон за предучилищното и училищното образование, е особено подходящо в българската образователна система отново да бъде внесено духовно-нравственото възпитание, без което бъдещите поколения са обречени, ако не знаят своите християнски корени.

Затова настояваме пред вас - овластените да определяте образователните приоритети и бъдещето на нашите деца:

1. Учебният предмет "Религия" да има своята нормативна защитеност и той да влезе в задължителните учебни часове при осигуряване правото на избор между конфесионални и неконфесионални модули.

2. Съобразяване с настоящите европейски политики и практики в областта на религиозното образование, базирани на няколко международни документа, засягащи човешките права: Международна харта за човешките права (1948), Европейска конвенция за човешките права (1950), Конвенция против дискриминацията в образованието (1960), Конвенция за правата на детето (1989). Още през 1999 г. със своята „Препоръка 1396 за религията и демокрацията” Парламентарната асамблея на Съвета на Европа приканва държавите-членки да насърчават обучението по религия, като същевременно се съобразяват с религиозната вяра на семействата, за да се избегне всякакъв конфликт между държавата и свободното решение на семействата по този много чувствителен въпрос".

3. Равнопоставен статут на учителя по Религия спрямо останалите учители в България.

4. Институционално признание и условия за кариерно развитие на нашия квалифициран педагогически труд. Равен достъп до продължаващо образование и професионално усъвършенстване.

5. Финансова сигурност и назначаване на постоянен трудов договор.

6. Задължително е най-после да бъдат изработени Държавни образователни стандарти на ниво учебни програми по Религия.

7. Дидактическо осигуряване на учебния процес по Религия с учебници, учебни помагала и учебни тетрадки за учениците, както и с методически ръководства за учителите. Процедурите по изработване на учебната документация да бъдат прозрачни и подчинени на ясни критерии, като в изготвянето им бъдат включени експертни представители на заинтересованите страни (БПЦ, религиозни институции и др.).

8. Очакваме осъществяването на работещ диалог между Българската Патриаршия и българската държава в интерес на нашата национална и културна идентичност, която единствена ни съхранява и откроява като уникален народ в европейската общност.

Настояваме в това отношение семейството, училището и Църквата да заработят заедно в полза на българските деца, които са нашето бъдеще.

Пловдив, 30 септември 2012 г.

С уважение,

……………………………

(Следват подписите на участниците в Конференцията.)

~~~~~~~~~~~~~~

Още снимки можете да разгледате в Галерията на сайта на Пловдивската св. митрополия, фотограф: Неделян Нешев - http://www.plovdivskamitropolia.bg/galery/category/329-29092012g-parva-natzionalna-konferentziya-na-uchitelite-po-religiya-pravoslavie-gr-hisar.html

Снимка: ик. Василий Сарян

 

 

« предишна новинаследваща новина »