24 април 2024, сряда

Мчк Сава Стратилат (Прежд. лит.)
church

ДЕКЛАРАЦИЯ на участниците в ПЪРВАТА РАБОТНА СРЕЩА за духовна просвета, катехизация и култура

| Автор: Българска Патриаршия

Ловчански митр. Гавриил напътства делегатите

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от

участниците в

ПЪРВАТА РАБОТНА СРЕЩА

ЗА ДУХОВНА ПРОСВЕТА, КАТЕХИЗАЦИЯ И КУЛТУРА НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

18 – 20 май 2012 г., Рилска св. обител

ОРГАНИЗАТОР: СВ. СИНОД на БПЦ-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ

С любов и тревога за българските деца, ние, участниците в Първата работна среща за духовна просвета, катехизация и култура, констатираме, че в европейска България преобладаващата част от децата ни са лишени от възможността за изучаване на учебния предмет Религия-Християнство, както и от неговото най-благодатно влияние върху възпитанието и нравствеността им. Нарушават се правата и на техните родители, желаещи децата им да растат в духовност и да получават всестранно образование.

Днешната училищна среда става все по-несигурна и неспокойна. Агресията, нетолерантността и безнравствеността се настаняват безпощадно в съзнанието и живота на учащите се. В българското училище няма предмет, който целенасочено да възпитава нравствени ценности, самодисциплина и отговорност към обществото.

Близо 15-годишната практика на религиозното обучение в българската образователна система и европейският опит показват, че наличието на учебен предмет Религия в задължителната предучилищна подготовка и училищно образование води до безспорни положителни резултати в изграждането на личността.

Лишаването от религиозно образование в България, която е държава-членка на мултикултурна Европа, отнема възможността на подрастващите за цялостно и качествено опознаване на света, в който живеят. Непознаващият своята религиозна и културна идентичност не осъзнава, че неговата свобода стига дотам, откъдето започва свободата на другия.

Затова настояваме да се гласуват законодателни промени с цел учебният предмет СИП/ЗИП - Религия да бъде заложен равнопоставено с останалите учебни предмети: в Раздел А - задължителни учебни часове - в предстоящия за гласуване в 41 НС Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 74 ал. 3 от Законопроекта за предучилищното и училищното образование). Също така, намираме за справедливо необходимата задължителност на часовете по Религия да бъде съчетана със съблюдаване на демократичното право на всеки ученик да изучава една от вековно утвърдените религии в България, към която той и семейството му принадлежат, или Етика, ако убежденията му не са свързани с такава.

Това ще спомогне за изграждането на нравствени и отговорни личности, полезни на обществото, и ще съдейства за съхраняването на етническия и религиозен мир и за отстояването на националната ни сигурност и идентичност. Вярваме, че ще се подходи с държавническа отговорност по този националнозначим въпрос.

19 май 2012 г., Рилски манастир