24 април 2024, сряда

Мчк Сава Стратилат (Прежд. лит.)
church

ДЕКЛАРАЦИЯ за духовно-нравственото възпитание и образование - Кръгла маса, Варна`2012

| Автор: Българска Патриаршия

Варненски и Великопреславски митр. Кирил на президиума

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 41 НС

НА Р БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ

Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

ДО

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

ДО

МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ

Д Е К Л А Р А Ц И Я от участниците в Кръгла маса "СЕМЕЙСТВОТО, ВЪЗПИТАНИЕТО, ОБРАЗОВАНИЕТО И ЗАКРИЛАТА НА ПОДРАСТВАЩИТЕ" относно Законопроекта за предучилищното и училищното образование

Варна, 11 – 13 септември 2012 г.

Ние, участниците в Кръглата маса „Семейството, възпитанието, образованието и закрилата на подрастващите” категорично не приемаме внесения за гласуване в 41 Народно събрание Законопроект за предучилищното и училищното образование, поради това че:

1. Законопроектът не отчита духовната и ценностната криза, която руши устоите на съвременното българско общество и заплашва традиционната ни култура и националната ни идентичност.

2. В законопроекта отсъства последователна философия за целите, задачите и методите на възпитанието и образованието на българските деца. На практика този законопроект не е обществено приет и споделен национален проект.

3. В изработването на този законопроект не са отчетени специфичните права и интереси на децата, представлявани от родителите, на учителите и техните професионални и синдикални организации. Напълно е игнорирано становището на Българската православна църква като религиозна институция на традиционното вероизповедание според Конституцията на Република България (чл. 13, ал. 3). Не са взети предвид и позициите на други религиозни общности у нас.

4. В нарушение на чл. 26 от Закона за нормативните актове законопроектът е внесен за обсъждане и приемане без зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Отсъстват финансов и правен анализ.

5. Министърът на образованието, младежта и науката еднолично ще определя държавните образователни стандарти. Така с подзаконови нормативни актове на изпълнителната власт ще се определя цялостната образователна парадигма и учебното съдържание за предучилищната и училищната подготовка. Това ще бъде в пълно противоречие с чл. 23 от Конституцията на Република България, който гарантира свободното развитие на образованието.

6. Всичко това създава реални рискове и опасности от недемократични практики и поражда основателни съмнения за прокарване на лобистки интереси и корупция в образователната ни система.

7. Държавата се опитва на наложи задължително целодневно обучение от 4 до 11 годишна възраст за децата, което на практика означава отделяне от родителите им и институционализацията им от най-ранна детска възраст, което е ясна индикация за антисемейна политика.

8. Законопроектът съдържа текстове, прокарващи недемократични тенденции, накърняващи основни човешки права на децата, които се представляват от техните родители, като ги третира като обекти, а не като субекти на образованието.

9. Законопроектът като цяло не съответства на общооевропейските принципи на самоуправление, субсидиарност и широко гражданско участие при определянето на образователните политики.

Затова се обръщаме и изискваме от държавните органи, ангажирани с изработването на новия закон за предучилищното и училищното образование да преосмислят и променят цялостната му философия с цел да се гарантира общественият интерес и националната сигурност, като вземат предвид следното:

1) Да се създаде Национална стратегия за духовно-нравствено възпитание и образование на децата и подрастващите в България в активно сътрудничество с родителите, учителите, академичната общност, местното самоуправление и вероизповеданията;

2) Да се приеме предложението на Българската православна църква-Българска патрирашия и други вероизповедания за въвеждане на целеви предмет с духовно-нравствено съдържание и възпитателни функции в задължителната подготовка на нашите деца и ученици (т.е. в раздел "А" на учебния план), защото това ще даде възможност на подрастващите поколения да се приобщят към духовните основи на българската националната култура;

3) Да се предостави на органите на местно самоуправление право да участват в определянето на образователната политика в общността;

4) Да се създаде независим обществен орган за контрол на качеството на образованието.

Всяко българско дете има право да развие и реализира в пълнота своята личност.

Обществото ни има нужда именно от личности.

Нека да обединим усилията си в името на тази висока и спасителна за нацията ни цел!

Варна,12 септември 2012 г.

---------------------------------------

Следват подписите на участниците.

Снимки: Десисислава Панайотова