05 декември 2023, вторник

* Преп. Сава Освещени. Преп. Нектарий Битолски(Тип. с. 135) ◐
church

Нова книга на Синодално издателство - "Жития на светите Вероника, Геновева, Клотилда и Радегунда"

| Автор: Българска Патриаршия

'Жития на светите Вероника, Геновева, Клотилда и Радегунда'

Излезе от печат нова книга на Синодално издателство под заглавие „Жития на светите Вероника, Геновева, Клотилда и Радегунда" с автор ставр. ик. Павел Гърбов. Нас­­­то­­я­­ща­­та кни­­га пред­­­ла­­га раз­­­ка­­зи­­те за жи­­во­­та, ду­­хов­­­ни­­те под­­­ви­­зи и чу­­де­­са­­та на че­­ти­­ри же­­ни - све­­ти­­ци, про­­си­­я­­ли в За­­пад­­­на Ев­­­ро­­па (и по-точ­­­но в Га­­лия) в пър­­­ви­­те ве­­ко­­ве на хрис­­­ти­­ян­­с­­т­­­во­­то.

Книгата излиза с благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Йоаникий, който е и автор на предговора. В него, между другото, той пише и следното: "Не­­ряд­­­ко се е случ­­­ва­­ло раз­­­лич­­­ни по­­ли­­ти­­чес­­­ки или об­­­щес­­т­­­ве­­ни сът­­­ре­­се­­ния да пок­­­ри­­ят със заб­­­ра­­ва или по­­хул­­­ва­­не жи­­ти­­я­­та на те­­зи, чи­­я­­то вя­­ра и лю­­бов към Бо­­га пра­­вят име­­на­­та им скъ­­пи за вся­­ко вяр­­­ва­­що сър­­­це. За­­то­­ва не мо­­жем да не се за­­рад­­­ва­­ме на "пре­­от­­к­­­ри­­ва­­не­­то" в днеш­­­но вре­­ме на св. Ве­­ро­­ни­­ка, св. Ге­­но­­ве­­ва, св. Кло­­тил­­­да и св. Ра­­де­­гун­­­да, а и на дру­­ги­­те свет­­­ци на За­­па­­да, ко­­и­­то ми­­мо­­хо­­дом са спо­­ме­­на­­ти на стра­­ни­­ци­­те на кни­­га­­та - за­­бе­­ле­­жи­­тел­­­ни християнски под­­­виж­­­ни­­ци, ня­­кои от ко­­и­­то се пред­­­ставят за пръв път на бъл­­­гар­­с­­­ки език".

Нас­­­то­­я­­що­­то из­­­да­­ние не е стро­­го на­­уч­­­но, но не­­за­­ви­­си­­мо от то­­ва в не­­го има пъл­­­но и прег­­­лед­­­но из­­­ло­­же­­ние на из­­­пол­­з­­­ва­­ни­­те из­­­точ­ни­­ци. Всяко отделно житие е илюстрирано с цветни фотографии на най-важните места и светини свързани с подвижницата и нейни изображения. Житиеописанието е изложено хронологично и, доколкото позволяват наличните сведения - последователно. Повествованието е изпъстрено с бележки, даващи допълнителна информация за различни споменати в него исторически лич­­­нос­­­ти, мес­­­та, ду­­хов­­­ни въп­­­ро­­си и цър­­­ков­­­ни прак­­­ти­­ки. Но всъщност не предаването на информация е главната цел на автора, а за­­поз­­­на­­ва­­не­­то с живота, подвига и чудесата на четирите раннохристиянски светици на Га­­лия да пос­­­лу­­жи на съвременния човек ка­­то още един вдъх­­­но­­вя­­ващ при­­мер на хрис­­­ти­­ян­­с­­­ка вя­­ра и жи­­вот.

Книгата се разпространява на цена 6.00 лв. За справки: 02/9803016.

Адрес на Синодално издателство: София 1000; ул. "Оборище" № 4.

e-mail: sinizdat@gmail.com

Текст: Александра Карамихалева, редактор на изданието