26 май 2024, неделя

† 4 Неделя след Пасха – на Разслабления. Св. ап. Карп. Св. мчк Георги Софийски, Най-нови. Гл. 3, утр. ев. 5, ап. Деян.11:19-30 (с. 25), лит. ев. Ин 5:1-15 (с. 24); [Мчк Георги Софийски, Най-нови – ап. Деян. 12:1-11 (с. 485), ев. Ин 15:17-16:2 (с. 329)] (Тип. с. 334)
church

Семинар за църковно-социалното служение и пастирските грижи за подрастващите

| Автор: Българска Патриаршия

Богословски факултет при СУ

Преподаватели и докторанти от Богословския факултет, които работят в областта на Практическото и Нравственото богословие, организират на 14 декември 2011 г. семинар на тема „Църковно-социални и пастирски грижи за подрастващите – традиции, проблеми, перспективи”. Темата на научната дискусия е свързана с необходимостта от преоткриване и актуализиране на християнските духовни традиции на Църквата в областта на милосърдното служение и пастирската грижа за децата-сираци и за различните категории подрастващи, които имат нужда от духовна и социална подкрепа.

Целта на този семинар, и въобще на подобна академична дискусия, е да се постави акцент върху християнските традиции за църковно служение и духовно-пастирски грижи за децата и младите хора, чието възраждане и осъвременяване в днешно време е необходимо както за самата Църква в нейната спасителна и духовна мисия, така и за обществото като цяло. Грижата и социалната подкрепа за най-малките Христови братя – изоставените, лишените от родителска грижа или отритнати от обществото деца и младежи, е един от показателите за хуманност и солидарност във всяко общество.

Макар през последните години от страна на духовници и вярващи християни да се полагат много усилия в тази насока, а някои от тези типични за Църквата форми на християнско милосърдно служение да се възраждат осезаемо в нашето общество, все още в областта на организираните и институционализирани грижи за изоставените деца и младежите в риск има сериозни и тежки проблеми, което предполага активизиране на пастирската и социалната работа с различните групи и категории подрастващи.

Какво прави Църквата и какво са длъжни да правят вярващите християни и духовните пастири, в изпълнение на своя евангелски дълг за подкрепа на нуждаещите се ближни, на изоставените, отритнатите или изолирани от обществото деца и младежи?

Как може Църквата да изпълнява по-добре своето служение и да намери път към сърцата и умовете на децата и младите хора в днешно време, за да ги просвещава духовно с евангелските истини на вярата и да ги приобщава към пълнотата на благодатния живот за спасение на техните души?

Основен предмет и специален акцент на различните доклади в рамките на предложената програма е църковно-социалната и пастирска грижа за деца-сираци, работата с деца и млади хора в риск, пастирското служение сред наркозависими младежи и други категории подрастващи, които са лишени от родителска грижа, попаднали са в различни социални институции или поправителни домове или имат нужда от съответната духовна, пастирска, психологическа и социална подкрепа.

В програмата на организирания семинар са включени теми за духовно-мисионерската и пастирска работа на Църквата с младите хора в съвременния европейски контекст, за инициативите, които се предприемат в днешно време сред православната диаспора и в рамките на различни поместни православни църкви, а така също и за положителния опит на енорийски свещеници и духовници от Българската православна църква, които работят с младите хора, организират доброволчески инициативи за работа с деца-сираци или осъществяват пастирска грижа за младежи с противообществени прояви.

Инициативата за този семинар е част от научно-изследователски проект към Катедра „Практическо богословие”, който си поставя за цел да обобщи по-важните данни от съществуващите църковни социални дейности и пастирски практики и да актуализира изследователските усилия по посока на съществуващите проблеми и новите предизвикателства пред Църквата.

Темата и изследователските цели на проекта са свързани също така и с необходимостта от по-задълбочено проучване, систематизиране и актуализиране на научното съдържание и академичните стандарти в областта на работата с подрастващите, която е предмет на редица близки една до друга богословски дисциплини, които влизат в кръга на Практическото и Нравственото богословие. Това са въпроси на религиозната педагогика, християнската етика, пастирското богословие, социалната работа и мисионерското служение на Църквата, а така също и необходимостта от сътрудничество с други обществени институции и организации при осъществяване на грижата за децата и подрастващите.

Екипът на научно-изследователския проект с ръководител доц. Костадин Нушев включва хабилитирани специалисти от Катедра "Практическо богословие" и докторанти към Катедрата. При осъществяване на различните дейности от изследователската програма на проекта, както и в подготвения семинар, са привлечени и включени представители на Църквата, журналисти, педагози и други специалисти в областта на социалните дейности, а така също и преподаватели и докторанти, работещи в сходни научни дисциплини или професионални направления.

Резултатите от изследователския проект имат за цел да подпомогнат и създаването на нова магистърска програма, в рамките на професионалното направление по теология, която да интегрира по нов начин класическите богословски основи и пастирски постановки на Православието с новите научни насоки в сферата на психо-социалната грижа за нуждаещите се. Специален акцент в това направление е и сътрудничеството на Църквата с различните държавни и обществени институции, отговорни за провеждане на социалната политика в обществото.

Предпоставка за тази нова перспектива на развитие е и споразумението за сътрудничество между Българската православна църква и Министерството на труда и социалната политика, подписано през месец юли 2011 г., което очертава като приоритетни области за партньорство между Църквата и социалните служби на държавата именно грижата за деца и младежи в риск, изграждането на специални приюти, социални програми и нова инфраструктура за подкрепа на нуждаещи се, социално слабите и маргинализирани лица и групи в обществото. Изпълнението на дейностите и насоките на сътрудничество в това споразумение предполагат и активизиране на усилията на Църквата в областта на доброволчеството, укрепване и разширяване на пастирското служение в подкрепа на най-нуждаещите се хора в обществото.

Текст: доц. Костадин НУШЕВ