14 юли 2024, неделя

† 3 Неделя след Петдесетница – на св. Отци от 6-те Вселенски събори. Събор на светите Доростолски мъченици. Св. ап. Акила. Преп. Никодим Светогорец. Гл. 2, утр. ев. 3, ап. Тит. 3:8-15 (с. 520), лит. ев. Мт 5:14-19 (с. 356) (Тип. с. 370); 3 Неделя – ап. Рим. 5:1-10 (с. 85), ев. Мт 6:22-33 (с. 54); [Доростолски мъченици – ап. Деян.12:1-11 (с. 485), ев. Ин 15:17-16:2 (с. 329)]
church

Православна мисъл

Резултатите и перспективите на апробацията на курса ОРКСЕ

Резултатите и перспективите на апробацията на курса ОРКСЕ
   („Основи на религиозните култури и светската етика")

Ваши Високопреосвещенства, уважаеми колеги! Апробацията на курса «Основи на религиозните култури и светската етика» (ОРКСЕ) бе започната в началото на 3-я срок на 2009-2010 учебна година в 19 региона на Руската Федерация в 9 729 училища. В апробацията са приели участие 236 545 ученици от 4 клас и 15 145 учители. През 2010-2011 учебна година апробацията на курса вече бе продължена в 21 региона на РФ, в 9 980 училища. В нея са приели участие 242 902 ученици и 16 266 учители.
42 % от родителите избраха за изучаване от децата си модула «Основи на светската етика», 30 % избраха  «Основи на православната култура», 18 % - «Основи на световните религиозни култури», 9 % - «Основи на ислямската  култура», 1 % - «Основи на будистката култура» и по-малко от  1 % - «Основи на юдейската култура». Повече от 90 % от родителите се отнасят позитивно към новия курс, и отбелязват, че при децата расте интересът към семейните традиции, расте и уважението към по-възрастните. Експериментът завърши.
Към 1 август 2012 година изборът на учебните модули на курса ОРКСЕ в Руската Федерация като цяло е завършен. По данните на Министерството на Образованието и науката на Русия от 1 септември 2012 г. «Основи на светската етика» ще изучават  557 507 ученици (42,7 процента); «Основи на православната култура» - 428 955 ученици (31,7 процента); «Основи на световните религиозни култури» - 286 050 ученици (21,2 процента); «Основи на ислямската култура» - 54 275 ученици (4 процента); «Основи на будистката култура» - 4 996 ученици (0,4 процента); «Основи на юдейската култура» - 690 ученици (0,1 процента). Тези показатели се явяват обективно свидетелство на това, че управляващите органи на образование, родителското съобщество в сътрудничество с представителите на Църквата правилно оцениха главната задача на курса ОРКСЕ - възпитанието на свободната личност, на базата на религиозните културни традиции на своето семейство и народ.  
За най-значимия резултат от експерименталния етап на въвеждането в училищата на Русия на такива предмети като религиозната култура и светската етика може да се смята изработването на механизмите за ефективното взаимодействие между всичките участници на проекта на всички нива - федералното, регионално и общинско, както и активната обществена дискусия, по време на която бе точно обозначена позицията на Църквата и другите религиозни конфесии по въпросите на духовно-нравственото възпитание в училището.
    В регионите са създадени съдействащи органи за въвеждане на новия учебен курс: координационни съвети, методически обединения на учителите и работни групи.
    Интересен е опитът на сътрудничество между отделните епархии на Руската Православна Църква и областните институти за повишаване на квалификацията на педагозите. Например, в гр. Ярославл (експериментален регион, който започна апробацията на ОРКСЕ в 2010 г.) за учителите бяха организирани учебно-методически семинари в манастирите на Ярославската епархия, екскурзии по най-значимите паметници на древно-руската  православна култура, а също така и пътуване до Йерусалим за  учителите-наставници.
    Творчески се отнесоха към участието в експеримента представителите на Томската епархия, където при непосредственото им участие бе разработен проект "Богоявленският катедрален събор на град Томск. 3D-екскурзия". Интернет-адресът на проекта е www.3dhram.ru. Този проект е реализиран от самата  епархия и на безвъзмездна основа е предаден в Томския областен  институт за повишаване на квалификацията на работниците по образование, и е разпространен сред всички учители, преподаващи модула ОПК („Основи на православната култура", -бел. прев.).  Екскурзията бе построена така, че върху конкретните примери може да се изучава устройството и вътрешното обзавеждане на православния храм, да се узнае за Тайнствата, за свещенослужителите на Православната църква, за главните празници и светините на Богоявленския събор на гр. Томск.
 Практически всички епархии, които са взели участие в апробацията на курса ОРКСЕ през 2009 -2011 г., са натрупали богат опит на сътрудничество с управляващите органи на образованието, с образователните учреждения, за да се направи предметът «Основи на православната култура» наистина интересен и значим за учителите, децата и родителите. Познавателните обзорни екскурзии по православните храмове и музеите, постоянно действащите при манастирите и храмовете консултативни центрове, курсовете за повишаване на квалификацията с участие на представителите на религиозните конфесии, авторските методически разработки - тези и други форми на съвместното участие в проекта са систематизирани от Синодалния отдел за религиозно образование и катехизация и не само са станали  общоцърковно достояние, но и се използват на федерално ниво при подготовката на педагозите от Академията за повишаването на квалификацията и професионалната преподготовка на работниците на (АПКиППРО) и от Федералния институт по развитие на образованието (ФИРО).
    Голямо значение за установяването на системата на равноправно сътрудничество, изработването на механизмите за обсъждането, съгласуването и съвместното приемане на най-важните решения за перспективите на курса ОРКСЕ придоби  работата на Междуведомствения координационен съвет по развитие на преподаването на курса «Основи на религиозните култури и светската етика» при Министерството на образованието и науката на РФ. При непосредственото участие на Министъра на образованието и неговите заместници за периода на апробацията са проведени 7 заседания на МКС, в течението на които са се приемали решения по най-значимите проблеми от организационно-съдържателен характер, намирали са се пътищата за взаимното разбиране между всички участници в проекта. Представителите на за религиозно образование и катехизация участваха във всичките заседания и могат да споделят в пълна мяра отговорността за приетите в хода на апробацията решения.  
Експериментът е завършен, и във връзка с изпълнение на Поръчението на Президента на Русия от 1 септември 2012 година започна повсеместното изучаване на религиозната култура и етиката, засега само в четвъртите класове. В настоящо време идеята за разпространението на практиката за преподаването на религиозната култура по всичките стъпала на средното училищно образование, която нееднократно бе изказана от представителите на за религиозно образование и катехизация на Руската Православна Църква, намира все повече привърженици сред педагогическата общественост, представителите на управляващите органи на образованието и сред другите традиционни религиозни  конфесии. Концептуалната позиция на ръководството на Отдела се състои в създаването на система на непрекъснато православно образование от детската градина до висшето учебно заведение, в рамките на която ключовата роля се дава на училищното образование. Напълно е възможно, че в близко бъдеще ние ще станем свидетели на реализацията на тази идея в контекста на позитивния опит на апробацията на курса «Основи на религиозните култури и светската етика».
Днес става очевидно, че практиката на избирателното изучаване на религиозната култура в училищата намира всенародна подкрепа и само ще се разширява, като това ще съдейства за най-пълното изучаване в училищата на родната религиозна култура и внимателното отношение към представителите на други религиозни традиции. От гледна точка на развитието на диалога между културите и религиите при разширяването на курса и при преминаването към преподаването на религиозната култура на основното стъпало на общото средно образование би било оправдано да се предвиди възможността за сравнителното изучаване на различни модули, което съвършено не означава , че такова запознанство с други религиозни култури в крайна сметка трябва да доведе до сливането на всичките модули в един общ религиоведчески курс, построен на принципите на атеистическата наука през съветския период.
Проектът за въвеждането в програмата на общообразователното училище на предметите по религиозна култура има за цел да консолидира педагогическата и родителската общественост, представителите на конфесиите и управленческите органи на образованието в областта на нравственото, патриотическото, духовното възпитание на децата и като резултат да се върне в системата на образованието възпитателният компонент на основата на традиционните религиозни ценности.
Перспективите и направленията за по-нататъшното развитие на опита за изучаване на религиозната култура в рамките на общообразователното средно училище все още остават предмет за активно обсъждане, обществена дискусия, в резултат на което училищното религиозно-културологическо образование трябва да се превърне във всекидневна обичайна практика, при която децата и родителите им ще могат свободно и осъзнато да правят своя избор и в пълен обем да получават знания за религиозната си култура, а също така да научават традициите на връстниците си, като се ръководят от съветите и помощта на любящи и познаващи предмета си педагози.
Въз основа на мониторинга на резултатите на експеримента могат да се направят някои важни изводи относно по-нататъшните перспективи за преподаването на религиозната култура в общообразователното училище:
Отсъствието на негативен опит, изразен в разделение и конфликти на религиозна почва в хода на апробацията на курса ОРКСЕ, свидетелства за богат възпитателен потенциал на курса и за възможността на безпрепятствено разширяване на практиката за преподаване на религиозна култура по всички стъпала на средното образование. Напомням, че в хода на експеримента и Министерството на образованието, и Обществената палата на Русия са провели собствени независими изследвания. Според техните данни, в нито един от регионите, където са се тествали новите предмети по религиозна култура, не бе фиксиран нито един случай за разногласия или конфликти на база на религиозни или етнически различия.
Взаимодействието в течение на апробацията между управляващите органи на образованието, педагогическата и родителската общественост и традиционните религиозни организации дава ярък пример на обществената консолидация за решаване на образователни задачи, за постигане на нравствено възраждане на руското общество и се нуждае от активна държавна подкрепа и развитие.  
Активното и заинтересовано сътрудничество между родителската общност и представителите на традиционните религиозни организации при обезпечаване на свободен, информиран избор на модулите по религиозната култура от своя страна свидетелстват за необходимостта от запазване и развитие на практиката за изучаване на религиозната култура в рамките на училищната програма с избор и за недопустимо сливане на всичките модули в общ религиоведчески курс.
По запитване на правителството на РФ относно резултатите на апробацията 2009-2011 г. и нататъшните перспективи на  преподаването на курса «Основи на религиозните култури и светската етика» Председателят на Отдела за религиозно образование и катехизация на Руската Православна Църква митрополит Ростовски и Новочеркаски Меркурий предложи вариант за поетапен преход към преподаването на религиозните култури и етиката от първия до последен клас на училището, при което за отправна точка да се използва Поръчението на Президента на Русия от 8 август 2009 година, - за въвеждане на преподаване по избор на новите предмети : «Основи на православната култура», «Основи на ислямската култура», «Основи на юдейската култура» и други.
В съответствие с това предложение, разширяване на преподаването на религиозните култури и етиката по избор на семейството на ученика по всички стъпала на обучението може да се провежда в два етапа. За целта на първия етап се организира разработка на необходимите методически материали за начално училище с обем 135 учебни часа за преподаване в 1-ви - 4-ти клас по петте учебни предмета. Това са  4 традиционни религиозни култури и етика. Подготвят се примерни програми, комплекти учебници, програми за подготовка на учителите.
На втория етап при участие на конфесиите се подготвят учителите, учебниците и програмите за основните и старши стъпала на училището с обем, примерно, 210 учебни часа за преподаване в 6-ти -11-ти клас. Внасят се съответните изменения в образователните стандарти. Предметната област ОРКСЕ се запазва в 5-ти клас и става преходна между началното и основното стъпало на общото образование. Изучаването на сравнителния курс на религиоведението (модул «Основите на световните религиозни култури» в ОРКСЕ) по-целесъобразно би било да се провежда на по-високо стъпало в училище, защото за правилното разбиране на цялото многообразие на религиозните традиции, преди всичко е необходимо дълбоко и основно познание за родната култура, правилното, последователно възпитание на децата в духа на внимание и уважение към собствените религиозни паметници.  
Такава стратегия отговаря на изискванията за педагогическата целесъобразност и осигурява качествено ниво на преподаването на всяка една религиозна култура и предметна област или изцяло комплексен учебен курс. Както каза В.В. Путин на 8 февруари 2012 година по време на среща със Светейшия Патриарх Кирил и с лидерите на другите религиозни общини на Русия:  «За в бъдеще е важно този предмет да не се превърне във формален ликбез (елементарен курс за ликвидация на неграмотните, - бел. на преводача), затова с преподаването на подобна дисциплина трябва да се занимават добре подготвени хора - теолози или свещеници. И в тази светлина тук ще бъде необходима помощта на държавата».  
Във връзка с това възниква още един важен въпрос , без решението на който в перспектива е невъзможно да се разчита на постъпателното развитие на преподаването на религиозната култура в общообразователните учебни заведения  - това е въпросът за подготовка на тези, които ще се занимават с духовно-нравственото възпитание на децата. В дадения случай става дума за теологическото образование във висшата школа, което по същество продължава изучаването на православната култура в системата на професионалното образование, а също така и за духовните учебни заведения. Получили пълноценни религиозно-културологически знания и имащи опит за реален духовен живот и църковно послушание, випускниците на духовните академии и семинарии биха могли да бъдат полезни  на обществото не само като свещено- и църковнослужители, но и като квалифицирани специалисти в областта на православното богословие, култура, традиции, както и в преподаването на ОПК в средното общообразователно училище. За целта в настоящото време е необходимо признаване на дипломите на висшите църковни учебни заведения на държавно ниво.
Отбелязвайки активното участие на Църквата в изработването на новия «Закон за образование», който включва отделна глава, посветена на религиозното образование, институализацията на различните форми и методи за получаване на знания за Православието, днес открито може да се говори за създаването в Русия на системата на непрекъснатото православно образование от детската градина до висшето учебно заведение, както нееднократно го е заявявал на Международните Рождественски образователни четения Светейшия Патриарх Московски и на цялата Русия Кирил. Тази система, имаща колосален, многовековен потенциал на духовно-нравствено възпитание, може да се усъвършенства и да се адаптира към изискванията на времето, но при това винаги допълва държавната компонента в областта на духовно-нравственото възпитание, запазването на националната културна и религиозна самобитност, което прави националното образование на всички нива по-жизнеспособно и конкурентоспособно.  
Благодаря за вниманието.

Герман Демидов,
Завеждащ Сектора по Основи на православната култура към синодалния Отдел за религиозно образование и катехизация на Руската православна църква

Докладът е прочетен по време на работната сесия (29 септември 2012 г. в Хисар) на Първата национална конференция на учителите по Религия-Православие, Пловдив / Хисар, 28-30 септември 2012 г.