21 май 2024, вторник

* Св. велики царе равноапостолни Константин и Елена (Тип. с. 318, т. 3)
church

Декларация на Кръглата маса "Религиозното образование в помощ на българското общество" - 18 май 2010 г.

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ Г-Н ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 41 НС НА Р БЪЛГАРИЯ Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р БЪЛГАРИЯ Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от участниците в Кръгла маса на тема:

РЕЛИГИОЗНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО

София, 18 май 2010 г.

Организатори:

Св. Синод на Българската православна църква-Българска Патриаршия

и

Г-н Красимир Живков, Областен управител на Софийска област

Уважаеми Г-н Президент,

Уважаема Г-жо Председател на 41 Народно събрание,

Уважаеми Г-н Министър-председател,

Уважаеми Г-н Министър,

Ние, представителите на БПЦ-Българска Патриаршия, на 41 Народно събрание, на МОМН, на Столична община, Областните управители на Софийска, Ямболска и Пернишка област, ръководителите на РИО-София град и София област, декани, ръководители на катедри и академични преподаватели във ФНПП на СУ "Св. Климент Охридски" и в Богословските факултети, катедри и специалности на СУ "Св. Климент Охридски", ПУ „Паисий Хилендарски", ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" и ШУ „Епископ Константин Преславски", директори на училища и учители, общественици и вярващи християни, участници в Кръглата маса на тема „Религиозното образование в помощ на българското общество",

Като отчитаме с голяма загриженост задълбочаването на ценностната и духовна криза, в която се намира съвременното българско общество, и произтичащата от това заплаха за националната ни сигурност,

Като сме убедени, че образованието е един от най-силните инструменти за постигане на обществен възход, и че на всички подрастващи в България трябва да бъде осигурена възможността да се възползват от правото си да получават качествено и пълно образование,

Като потвърждаваме, че обучението по Религия не нарушава светския характер на образованието, а го обогатява и прави по-адекватно спрямо световния обществено-политически живот, в който ролята на вярата в Бога е много значима и е неотделима от протичащите културни и социални процеси,

Като напомняме за утвърденото място, което религиозното образование заема в задължителната общообразователна подготовка на предучилищната и училищната възраст в страните-членки на ЕС,

Като виждаме крайната необходимост от въвеждането в задължителната подготовка на децата и учениците в България на общообразователна дисциплина, която трайно и ефективно да препречи пътя на бездуховността и агресията към техния живот,

Като припомняме, че от 90-те години на миналия век досега чрез организираните от БПЦ подписки са събрани над 1 млн. подписи в подкрепа на православното религиозно образование,

Като имаме предвид отличните духовно-нравствени резултати в поведението на българските ученици, които изучават Религия-Християнство с православна насоченост,

Призоваваме всички отговорни държавни институции съвместно с основните вероизповедания у нас да обединят усилия за изработване на Национална стратегия за духовно-нравствено предучилищно възпитание и училищно образование и възможно най-скоро да бъдат осъществени необходимите законодателни промени с цел обучението по Религия да заеме полагащото му се място в задължителната подготовка на децата и учениците в Р България.

Считаме, че е назрял моментът СИП/ЗИП-Религия да прерасне в дисциплина от задължителната подготовка (ЗП-Религия), за да могат всички деца и ученици в родината ни да могат да се ползват от полезното й въздействие върху интелектуалното и емоционалното им развитие и върху отношението им към останалите хора.

Същевременно, отчитайки новите условия, в които се намира съвременното българско общество, ние настояваме в задължителността на дисциплината да е предвидена възможност за демократичен алтернативен избор между:

- конфесионални профили, в които според своето вероизповедание да се обучават децата и учениците, които имат религиозна принадлежност, и

- неконфесионален хуманитарно-нравствен профил, основан върху традициите и културата на нашия народ, в който да се обучават подрастващите с неутрални или атеистични възгледи.

Осъзнавайки цялата си отговорност пред нашите деца и пред българската нация, настояваме за своевременно проявяване на високоотговорна гражданска и политическа воля за възстановяване на обучението по Религия в ЗП, тъй като от това решение зависи българското общество да бъде извадено от тежката духовна криза, в която то се намира днес, и да му бъде осигурено достойно и честито бъдеще.

София, 18 май 2010 г.