26 май 2024, неделя

† 4 Неделя след Пасха – на Разслабления. Св. ап. Карп. Св. мчк Георги Софийски, Най-нови. Гл. 3, утр. ев. 5, ап. Деян.11:19-30 (с. 25), лит. ев. Ин 5:1-15 (с. 24); [Мчк Георги Софийски, Най-нови – ап. Деян. 12:1-11 (с. 485), ев. Ин 15:17-16:2 (с. 329)] (Тип. с. 334)
church

Поздравление по случай откриването на официалния електронен сайт на БПЦ - Българска патриаршия, 19.06.2009г., Салон на Софийската св. Митрополия

Ваши Високопреосвещенства и Преосвещенства,

драги гости, братя и сестри,

Нашият Спасител Господ Иисус Христос е казал: "Идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин." (Мат. 28:19-20). Изпълнявайки повелята на нашия Спасител от самото начало на своето съществуване, едната, свята, съборна и апостолска Църква Христова е започнала да изпълнява своя дълг да благовести в света Словото Божие и да привежда човеците към спасение.

Още в първите години на мисията си Църквата Христова е била изправена пред необходимостта да се противопоставя на цинизма и скептицизма на съответното историческо време, да преодолява хулите и преследванията от страна на силните на деня и да преобразява враждебността на своите противници, ако не в пълна подкрепа, то поне в зачитане и уважение на християнската вяра и благочестие.

От най-ранна древност Църквата Христова е трябвало да се бори с иноверски атаки и еретически отстъпления, за да съхрани чистотата на Христовото учение в ненакърнен вид.

От апостолско време Църквата Христова е създала своя йерархическа структура и е възприела механизми, осигуряващи административното й укрепване и доброто й взаимодействие с външния свят.

Българската православна църква от самото си основаване до днес винаги е изпълнявала Господнята заръка да благовести във света, като непрестанно е проповядвала устно и писмено, използвайки за тази цел присъщите на съответната историческа епоха форми и средства.

Днес, когато ролята на електронните медии в живота на съвременното общество динамично нараства, Св. Синод счита, че е от голяма важност, както за БПЦ, така и за нацията ни като цяло, интернет пространството да бъде пропито с църковно благовестие в истински православен дух.

Официалният електронен сайт на БПЦ-Българска Патриаршия е естествено продължение на вековната апостолска, мисионерска, духовно-просветна и културна дейност на нашата Църква. Чрез това ново средство на обществено служение БПЦ ще продължи да работи за благото и духовния напредък на нашия народ.

Сайтът ще послужи и за засилване на диалога с медиите и държавните институции. Така Църквата отговаря на оправдания обществен интерес към нейния живот и задоволява потребността на българската нация да чува позицията й по актуалните проблеми на нашето време.

Бог да благослови старанията ни с успех за слава на Неговото свято име и за добро свидетелство пред света. Амин.

Председател на Светия Синод:

+ Максим Патриарх Български и Митрополит Софийски